Rapporter

Rapporter (343)

Välj år:

2022-09-15

2022:17/Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning – SPCR 120

Certifierad återvinning har sedan starten år 1999 haft haltgränsvärden för metaller i biogödsel (SPCR 120) och kompost (SPCR 152). Precis som för de flesta…

2022-06-09

2022:16/Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil

Slamtömning kan ske med olika tekniker där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning, följt av deltömning och mobi…

2022-05-31

2022:14/Utveckling av testmetod för slaggrus för faroklassicifiering av ekotoxiska egenskaper (HP14)

Vid klassificering av farligt avfall, särskilt faroegenskapen ”Ekotoxisk” (HP14), saknas en tydlig vägledning för hur testningen av akvatisk toxicitet ska …

2022-05-30

2022:13/Samhällsekonomisk analys av energiåtervinning av avfall i Sverige

Avfall Sverige har gett WSP i uppdrag att utreda nyttor och kostnader av energiåtervinning av avfall i Sverige. I uppdraget redovisar WSP samhällsekonomisk…

2022-05-17

2022:12/Öka avsättningen av återbruksmaterial

Avfall Sverige har uppmärksammat att många kommuner efterfrågar sätt att få avsättning för så mycket som möjligt av de produkter och avfall som samlas in f…

2022-05-11

2022:11/Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden

Syftet med detta projekt har varit att bidra till ökad återanvändning av hushållens grovavfall genom innovativa och cirkulära lösningar. Idén har varit att…

2022-05-09

2022:10/Framtidens utnyttjande av deponier

I takt med att deponering av avfall har minskat så har en ökning skett av antalet sluttäckta deponier, vilka alltså ej längre är i drift. Sluttäckta deponi…

2022-05-08

2022:09/Mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar – Kartläggning och åtgärder

Vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar förekommer mikroorganismer i det avfall som hanteras och rötning innebär att mikroorganismer bryter ner avf…

2022-04-07

2022:08/Erfarenheter och goda exempel av införande och drift vid obemannade återvinningscentraler

Obemannade återvinningscentraler, där kunder får möjlighet till inpassering utanför centralens ordinarie öppettider, finns idag på ett flertal orter utspri…

2022-04-06

2022:07/Kemisk återvinning för en fossilbränslefri energiåtervinning

Detta projekt har undersökt vilken potential kemisk återvinning har att bidra till minskade fossila utsläpp från energiåtervinning. Rekommendationer till a…