Rapporter

Rapporter (392)

Välj år:

2024-06-07

2024:14/Kunskapssammanställning om metanutsläpp i avfallssektorn

Under de senaste åren har metanutsläpp fått ett allt större fokus i klimatdebatten. EU-kommissionen antog en metanstrategi under 2020 och under COP26 i nov…

2024-06-03

2024:13/Tryckimpregnerat virke

Den moderna träimpregneringstekniken växte fram i mitten av 1800-talet i samband med ett ökat behov av att skydda järnvägsslipers. Sedan dess har en mängd …

2024-05-26

2024:12/Mätning av ytemissioner från avfallsanläggningar

I takt med att klimatförändringarna blir alltmer tydliga i vår omvärld, behöver omställningen till ett samhälle som kraftigt reducerar utsläpp av klimatska…

2024-05-25

2024:10/Sjukt viktig hantering

Denna handbok har tagits fram med fokus på att primärt i avfallshanteringsledet reducera risker för skador från hantering av smittförande avfall, stickande…

2024-04-24

2024:09/Vägledning för klassificering av farligt avfall

Denna rapport är en uppdatering av en tidigare vägledning för klassificering av farligt avfall (RVF Utveckling 2004:7) som innehöll en genomgång av lagstif…

2024-04-23

2024:08/Minskad deponering av isolering

Kommunala aktörer har identifierat att isolering är en stor avfallsfraktion som idag går till deponi. Det är därför prioriterat att avsätta isolering utanf…

2024-04-22

2024:07/Miljötillstånd - Gränsdragningar vid omprövning

Denna rapport presenterar en vägledning avsedd att stödja verksamhetsutövare i bedömningen om en ändring av verksamheten ryms inom det befintliga tillstånd…

2024-04-12

2024:06/Miljö och klimatpåverkan för offsitebehandling av flygaskor

Under höst 2022-vintern 2023 samt senhösten 2023 har livscykelanalyser för de tre företagen NOAH, Ragn-Sells och Terrateams metoder för hantering av flygas…

2024-04-11

2024:05/Uppföljning av beslutsstödet för återvinning av slaggrus i anläggningsarbete

Slaggrus från avfallsförbränning utgör idag en av de största fraktionerna av behandlat avfall. Samtidigt har slaggrus tekniska egenskaper som skapar frågor…

2024-03-21

2024:04/Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Den här rapporten visar hur omställningen till fossilfrihet för energiåtervinningsbranschen skulle kunna se ut från nuläget fram till 2045.

Avfall Sveriges…

Andra läste också

Senast uppdaterad - 2024-06-12