Rapporter

Rapporter (349)

Välj år:

2022-11-15

2022:23/Unity - Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

Syftet med Unityprojektet är att undersöka inställningen hos plastbranschens aktörer till möjligheten att minska antalet varianter av termoplaster. För att…

2022-11-14

2022:21/Sammanställning av data från metanmätningar enligt egenkontroll metanemissioner åren 2016 – 2018 – Samt jämförelse med tidigare år

På biogasanläggningar, där det sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob (syrefri) nedbrytning, samt vid uppgradering av biogas till fo…

2022-11-07

2022:20/Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost, SPCR 120 och SPCR 152

Uppdraget för denna rapport har varit att utvärdera Certifierad återvinnings nuvarande arbetssätt så att Avfall Sverige (ägare av systemet) får ett underla…

2022-10-24

2022:19/Vägar till mindre mängder återvinningsbart avfall till energiåtervinning - Breddade mottagningskriterier och andra insatser

Mottagningskriterier för energiåtervinning beskriver vad som är tillåtet att lämna till energiåtervinning. För att tillse att kriterierna efterlevs genomfö…

2022-10-13

2022:18/Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Det har visats att utöver brandövningsplatser är även deponier betydande punktkällor för spridning av perfluorerade ämnen, PFAS. PFAS (även kallade per- oc…

2022-09-15

2022:17/Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning – SPCR 120

Certifierad återvinning har sedan starten år 1999 haft haltgränsvärden för metaller i biogödsel (SPCR 120) och kompost (SPCR 152). Precis som för de flesta…

2022-06-09

2022:16/Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil

Slamtömning kan ske med olika tekniker där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning, följt av deltömning och mobi…

2022-06-06

2022:15/Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

Denna rapport har tagits fram av Avfall Sverige som ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med avfallstaxor. …

2022-05-31

2022:14/Utveckling av testmetod för slaggrus för faroklassicifiering av ekotoxiska egenskaper (HP14)

Vid klassificering av farligt avfall, särskilt faroegenskapen ”Ekotoxisk” (HP14), saknas en tydlig vägledning för hur testningen av akvatisk toxicitet ska …

2022-05-30

2022:13/Samhällsekonomisk analys av energiåtervinning av avfall i Sverige

Avfall Sverige har gett WSP i uppdrag att utreda nyttor och kostnader av energiåtervinning av avfall i Sverige. I uppdraget redovisar WSP samhällsekonomisk…