Rapporter

Rapporter (370)

Välj år:

2023-08-18

2023:18/Kommersiella metoder för behandling av flygaska

I samband med förbränning av avfall i svenska värme- och kraftvärmeverk genereras varje år cirka 300 000 ton rökgasreningsrester (Avfall Sverige 2021), oft…

2023-06-30

2023:17/Avfallet halverades

Minimeringsmästarna Sverigekampen är en tävling som syftar till att få deltagande hushåll att minska sitt avfall och bli medvetna kring sitt ekologiska fot…

2023-06-28

2023:16/Biogödsels påverkan på markkol

I samband med biogasproduktion genereras biogas och rötrester. I gårds-och samrötningsanläggningar kallas de rötrester som blir kvar efter biogasproduktion…

2023-06-27

2023:15/Avfallsbränder, emissioner och risker

Vid lagring av alla typer av brännbart avfall finns det en risk för bränder som riskerar leda till omfattande emissioner av hälsovådliga och miljöfarliga ä…

2023-05-23

2023:14/Läkemedelsreduktion vid ureabehandling av källsorterat klosettavloppsvatten

Källsorterande avloppssystem möjliggör insamling av toalettavloppsvatten (klosettavloppsvatten) som inte har blandats med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-…

2023-05-22

2023:13/Fallstudie: Minska mängden pappersreklam till kommunen

Företag skickar reklam till kommuner i kommersiellt syfte, för att främja försäljning av sina varor och tjänster. Eftersom kommuner måste följa lagen om of…

2023-05-22

2023:12/Minska hushållens avfall

För att nå nationella och internationella hållbarhetsmål och klimatmål måste hushållens konsumtion bli mer resurssmart och mängden avfall måste minska. Kom…

2023-05-04

2023:11/Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus

Senast januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla separat insamling av matavfall. Då tar kommunerna också över ansvaret för insamling av förpackningar från…

2023-05-03

2023:10/Säkerhetslösningar i avfallstipphallar

I rapporten diskuteras säkerhetsfrågor i och omkring avfallsförbränningsanläggningars tipphallar.

Många äldre tipphallar och bunkrar är byggda för mindre a…

2023-04-14

2023:09/Rening av PFAS-förorenat lakvatten med jonbytesprocessen; pilotförsök med regenerering

Syftet med projektet var att studera rening av PFAS-förorenat lakvatten med jonbytare med fokus på avskiljning av substanser med kort och medellång kolkedj…

Senast uppdaterad - 2023-03-21