Rapporter

Rapporter (366)

Välj år:

2023-05-23

2023:14/Läkemedelsreduktion vid ureabehandling av källsorterat klosettavloppsvatten

Källsorterande avloppssystem möjliggör insamling av toalettavloppsvatten (klosettavloppsvatten) som inte har blandats med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-…

2023-05-22

2023:13/Fallstudie: Minska mängden pappersreklam till kommunen

Företag skickar reklam till kommuner i kommersiellt syfte, för att främja försäljning av sina varor och tjänster. Eftersom kommuner måste följa lagen om of…

2023-05-22

2023:12/Minska hushållens avfall

För att nå nationella och internationella hållbarhetsmål och klimatmål måste hushållens konsumtion bli mer resurssmart och mängden avfall måste minska. Kom…

2023-05-04

2023:11/Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus

Senast januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla separat insamling av matavfall. Då tar kommunerna också över ansvaret för insamling av förpackningar från…

2023-05-03

2023:10/Säkerhetslösningar i avfallstipphallar

I rapporten diskuteras säkerhetsfrågor i och omkring avfallsförbränningsanläggningars tipphallar.

Många äldre tipphallar och bunkrar är byggda för mindre a…

2023-04-14

2023:09/Rening av PFAS-förorenat lakvatten med jonbytesprocessen; pilotförsök med regenerering

Syftet med projektet var att studera rening av PFAS-förorenat lakvatten med jonbytare med fokus på avskiljning av substanser med kort och medellång kolkedj…

2023-03-21

2023:08/Ökad återvinning av mineraliska bygg- och rivningsavfall

Ökad återvinning av mineraliskt byggavfall kan bidra till att minska klimatutsläpp och uttag av naturresurser. Denna studie har fokuserat på betong, tegel,…

2023-03-20

2023:7/Skyddsronder på återvinningscentraler

Arbetsmomenten på en återvinningscentral är väldigt varierande, det är också en arbetsplats där det är mycket rörelser. Arbetsplatsen påverkas av att kunde…

2023-02-08

2023:06/Kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering, reviderad version hösten 2022

Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen/sektorn medan det andra gånger är förändringar …

2023-02-07

2023:05/Litteraturstudie – Filterbaserade reningstekniker för dagvatten från avfallsanläggningar och återvinningscentraler

Flera svenska avfallsanläggningar är intresserade  av att hitta kostnadseffektiva lösningar för rening  av suspenderat material, partikelbundna metaller,  …

Senast uppdaterad - 2023-03-21