Rapporter

Rapporter (385)

Välj år:

2024-04-11

2024:05/Uppföljning av beslutsstödet för återvinning av slaggrus i anläggningsarbete

Slaggrus från avfallsförbränning utgör idag en av de största fraktionerna av behandlat avfall. Samtidigt har slaggrus tekniska egenskaper som skapar frågor…

2024-03-21

2024:04/Backcasting - Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

Den här rapporten visar hur omställningen till fossilfrihet för energiåtervinningsbranschen skulle kunna se ut från nuläget fram till 2045.

Avfall Sveriges…

2024-03-04

2024:03/Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

För att nå uppsatta nationella klimatmål behöver avfalls- och energisektorn minska klimatutsläppen från energiåtervinningen av avfall som idag står för omk…

2024-02-15

2024:02/Tillstånd och lagar på återvinningscentralen

Denna rapport är avsedd att utgöra ett stöd för personal och driftsansvariga vid återvinningscentraler i arbetet med att uppfylla kraven i svensk miljölags…

2024-02-13

2024:01/Ökat återbruk med hjälp av nya mottagare

Den här vägledningen stöttar kommuner i deras arbete med att avsätta återbruksprodukter till andra än den traditionella second hand-aktören. Den visar ocks…

2023-12-29

2023:30/Handbok för kommunikation på återvinningscentraler

Det här är en handbok i kommunikation för återvinningscentraler (ÅVC:er). Syftet med handboken är att ge vägledning för riktad och effektiv kommunikation m…

2023-12-28

2023:29/Undersökning av PFAS i biogödsel från svenska biogasanläggningar

Rötslam från avloppsreningsverk och biogödsel från matavfall och stallgödsel innehåller viktiga näringsämnen och utgör därför viktiga jordförbättringsmedel…

2023-12-27

2023:28/Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem

Vi ville i detta projekt undersöka om införande av Avfall Sveriges nationella skyltsystem, dels enskilt, dels i kombination med beteendepåverkan/nudging, s…

2023-12-05

2023:27/Minskade metanförluster vid underhåll av gårdsbiogasanläggningar

Biogasproduktionens klimatpåverkan styrs till mycket stor del av metanförlusterna i hela biogassystemet. Det gäller både gårds- och samrötningsanläggningar…

2023-12-01

2023:25/Behandling av PFAS förorenade massor innan deponering eller återanvändning

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har fått en stor uppmärksamhet över de senaste åren, viket reflekteras i ett ständigt växande antal publikat…

Andra läste också

Senast uppdaterad - 2023-03-21