Rapporter

Rapporter (360)

Välj år:

2023-03-21

2023:08/Ökad återvinning av mineraliska bygg- och rivningsavfall

Ökad återvinning av mineraliskt byggavfall kan bidra till att minska klimatutsläpp och uttag av naturresurser. Denna studie har fokuserat på betong, tegel,…

2023-03-20

2023:7/Skyddsronder på återvinningscentraler

Arbetsmomenten på en återvinningscentral är väldigt varierande, det är också en arbetsplats där det är mycket rörelser. Arbetsplatsen påverkas av att kunde…

2023-02-08

2023:06/Kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering, reviderad version hösten 2022

Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen/sektorn medan det andra gånger är förändringar …

2023-02-07

2023:05/Litteraturstudie – Filterbaserade reningstekniker för dagvatten från avfallsanläggningar och återvinningscentraler

Flera svenska avfallsanläggningar är intresserade  av att hitta kostnadseffektiva lösningar för rening  av suspenderat material, partikelbundna metaller,  …

2023-02-06

2023:04/Bio-CCS-krediter: Inkomstströmmar för koldioxidborttagning

Den svenska avfallskraftvärmeindustrin har ett starkt engagemang i den gröna omställningen och undersöker noga möjligheten att avskilja och lagra koldioxid…

2023-02-05

2023:03/Kommunala åtgärder för att minska hushållens avfall

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till åtgärder som kommuner i Sverige kan  genomföra för att avfallet från hushåll ska minska. Eftersom f…

2023-02-04

2023:02/Förstudie för att minska verksamheters plastavfall till energiåtervinning

Energiåtervinning av fossilbaserad plast som återfinns i avfallet leder idag till betydande koldioxidutsläpp och därmed kostnader för utsläppsrätter. Lagst…

2023-02-03

2023:01/Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, uppdaterad 2022

Denna rapport är en uppdaterad version av den tidigare rapporten 2019:19 Klimatpåverkan
från olika avfallsfraktioner och beskriver livscykelbaserad kl…

2022-12-19

2022:24/ Åtgärder för minskat matsvinn i hushåll

I Naturvårdsverkets senaste undersökning om livsmedelsavfall i Sverige år 2020 uppskattades avfallet uppgå till 1,1 miljoner ton eller 106 kg per pe…

2022-11-15

2022:22/Kapacitetsutredning 2022 – Energiåtervinning och mängder restavfall till år 2027

Kapacitetsutredning 2022 beskriver befintlig och planerad kapacitet för energiåtervinning till år 2027, vilken jämförs med tillgängliga mängder restavfall …

Senast uppdaterad - 2023-03-21