Frågor vi driver

Ståndpunkter

Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas roller inom dessa. Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och målbild för kommunernas roll.

Dokumentet används för organisationen Avfall Sverige när exempelvis remissvar utarbetas, debattartiklar och annan opinionsbildning eller initiativ tas från Avfall Sverige för att ändra regelverk eller liknande.

Ståndpunkterna kan också användas av medlemmarna i Avfall Sverige när olika planer och ställningstagande görs om hanteringen på lokal och regional nivå.

Avfall Sveriges uppdrag 

Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inget avfall”.

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, direkt och indirekt, för att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.

Våra ståndpunkter

Avfall Sveriges Ståndpunkter 2024

Avfall Sveriges ståndpunkter 2024

Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas roller inom dessa. Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och målbild för kommunernas roll.

Dokumentet används för organisationen Avfall Sverige när exempelvis remissvar utarbetas, debattartiklar och annan opinionsbildning eller initiativ tas från Avfall Sverige för att ändra regelverk eller liknande.

Ståndpunkterna kan också användas av medlemmarna i Avfall Sverige när olika planer och ställningstagande görs om hanteringen på lokal och regional nivå.

Avfall Sveriges ståndpunkter 2024
Ståndpunkter plast

Avfall Sveriges ståndpunkter om plast

Plast är ett användbart material som kombinerar många goda egenskaper såsom flexibilitet och formbarhet m.m. Men vid tillverkning och användning kan plast skapa problem, från resursförbrukning och andra miljö- och hälsoeffekter till nedskräpning på land och i hav. Plastprodukter innehåller ibland miljö- och hälsoskadliga ämnen. Plast är också i huvudsak ett material som baseras på fossil olja. Det pågår en debatt i samhället om plast och hur användningen kan stramas upp. Utredningar genomförs både inom EU och i Sverige.

Avfall Sverige anser att plast ska användas där det är mest lämpligt och att så mycket som möjligt av använd plast ska cirkuleras samt att råvara av plast successivt blir mindre fossilberoende. På en global nivå är det centralt att kvalificerad avfallshantering finns etablerad för att förhindra att plast dumpas i vattendrag, som i sin tur blir de primära källorna till plastavfall i världshaven via de stora floderna.

Avfall Sveriges ståndpunkter om plast
Avfall Sveriges ståndpunkter om textil

Avfall Sveriges ståndpunkter om textil

Textil är ett användbart och nödvändigt material men som under hela sin livscykel ger upphov till stora miljö- och klimateffekter. Produktionen kräver stora mängder vatten, kemikalier och energi. Användning av textil genererar hög energianvändning och utsläpp och attityden till användning och ny konsumtion av textil behöver förändras till att se på textilen som en värdefull resurs. En resurs som också är värd att laga och reparera samt återanvända. Intresset för materialåtervinning till ny textil är stort men tekniken saknas i princip idag.

Materialåtervinningen av textilavfall behöver utvecklas i större skala,
glädjande nog ligger Sverige här i framkant med flera intressanta processer och pilotanläggningar. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi är en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen och blir världens första fossilfria välfärdsland.

Avfall Sveriges ståndpunkter om textil
Ståndpunkter energiåtervinning

Avfall Sveriges ståndpunkter om energiåtervinning

Vårt mål är att nå nära nettonoll koldioxidutsläpp från våra förbränningsanläggning- ar. Vi kommer att vidta alla rimliga tillgängliga åtgärder för att nå detta mål. Men det kräver också att samhället tar sin del av ansvaret och arbetar för att minimera avfall av fossilt ursprung.

Avfall Sveriges ståndpunkter om energiåtervinning
Ståndpunkter plast_engelska

Position Paper on Plastics

Avfall Sverige believes that plastics should be used where best fitted, so that as much consumed plastics as possible can be reused and recycled, and that the dependency on fossil oil for production is gradually reduced. Globally, it is imperative that proper waste management is organised to ensure that plastic waste is collected for treatment. As well as preventing waste ending up in waterways and rives, which are the primary sources of plastic pollution in the oceans.

Position Paper on Plastics

Senast uppdaterad - 2024-02-14