Fakta & statistik

Returpapper

Den 22 december 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Returpapper regleras nu istället under kommunalt avfallsansvar som tagit över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper.

Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Vad som är lättillgängligt bör bedömas bland annat utifrån förhållandena i den aktuella kommunen eller kommundelen.

Regeringen menar att man genom ett kommunalt ansvar säkerställer en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper, med höga miljöambitioner för en cirkulär ekonomi.

Vad är returpapper 

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar enligt definitionen är tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. 
 
Kommunernas ansvar gäller alltså returpapper från hushåll som utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Därför bör även returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall.

Däremot ingår inte returpapper som uppstår som en följd av tillverkning av papper. 

Insamling

Kommunen ser till att det returpapper som har samlats in hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna. Insamling sker genom återvinningsstationer och genom att bygga ut den fastighetsnära insamlingen.

Kommunen kan samla in returpapper i egen regi eller med upphandlade eller auktoriserade insamlingsentreprenörer.  
 
Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet. Avfall Sverige följer genom Avfall Web upp insamlade mängder returpapper och hur det återvinns.   

Mängder

År 2020 samlades 168 400 ton returpapper, eller 16,2 kilo/person in, för materialåtervinning. Varav cirka en tredjedel kommer från fastighetsnära system. I dag har över 60 procent av flerfamiljshusen fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper där fraktioner hämtas i separata kärl eller underjordsbehållare.

Utöver detta hamnar en del returpapper också i restavfallet, cirka 40 000 ton. 

Läs mer om returpapper

Senast uppdaterad - 2022-08-31