Frågor vi driver

Vad Vi Tycker Banner

Vad vi tycker

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Vår vision är: Det finns inget avfall.

Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och ska ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter. Flera faktorer bidrar till att skapa förutsättningar för en innovativ och hållbar avfallshantering och Avfall Sverige bevakar eller driver en stor mängd frågor som har betydelse för våra medlemmar.

För att vara transparenta och tydliga för både medlemmar och externa intressenter i de frågor Avfall Sverige driver tar föreningen fram ståndpunkter inom ett antal fokusområden, liksom rapporter som underlag för vårt påverkansarbete inom olika frågor.

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen. Föreningen bedriver även opinionsbildning i form av debattartiklar.

Arbetet drivs inte bara i Sverige. Lagstiftningen initierats allt oftare av EU vilket påverkar vilka frågor Avfall Sverige driver och hur. Det är viktigt att vara med och påverkar från start.

Baserat på våra medlemmars behov driver vi frågor som kan bidra till att nå bästa möjliga avfallshantering. Här kan ni läsa mer om de frågor vi driver och om viktiga projekt som vi arbetar med. 

Senast uppdaterad - 2023-10-19