Frågor vi driver

Vad vi tycker

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Vår vision är: Det finns inget avfall.

Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och ska ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter.

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Utifrån Avfall Sveriges ståndpunkter bedriver vi även opinionsbildning i frågor som rör avfallshantering och återvinning, bland annat i form av debattartiklar.