Om oss

Om oss

En väl fungerande och utbyggd avfallshantering är en väsentlig pusselbit i den svenska välfärden och en viktig del av samhällets infrastruktur. Avfall Sverige arbetar med frågor längst hela avfallshierarkin och stöttar kommunerna i deras roll och ansvar inom avfallshantering, till gagn för hela samhällets välfärd.

Avfall Sverige företräder samtliga 290 kommuner och tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Avfall Sverige har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver med remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Bland Avfall Sveriges medlemmar finns också runt 140 associerade medlemmar. 

Avfall Sveriges uppdrag 

Avfall Sveriges arbete utgår från våra stadgar som är beslutade av årsmötet. Du hittar stadgarna nedan. 

Avfall Sverige har en viktig roll att företräda medlemmarna nationellt och internationellt. Det sker bland annat genom aktivt engagemang i en rad organisationer, men också genom nationella och internationella samarbeten.

Med de globala hållbarhetsmålen i sikte arbetar Avfall Sverige för att bidra till att ställa om till ett fossilfritt, cirkulärt och resurseffektivt samhälle där kommunerna har en viktig roll att fylla.

Läs mer om Avfall Sverige

Senast uppdaterad - 2024-05-13