Kommunernas bransch-organisation för avfallshantering

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Våra 400 medlemmar är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. Vi representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor som är viktiga för våra medlemmar och fungerar även som remissinstans. Avfall Sverige bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU.

Avfall Sverige bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Vi erbjuder också en omfattande utbildningsverksamhet som är anpassad för branschens kompetensbehov. Utveckling inom hela avfallsområdet är en viktig del i verksamheten.

Avfall Sverige samlar landets högsta kompetens inom avfallsområdet och dessa specialistkunskaper kan våra medlemmar dra nytta av. Vi bistår också andra samhällsinstanser, exempelvis i utredningar.

Avfall Sverige är summan av alla medlemmar och kansliet. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.

Avfall Sverige har en vision om ett samhälle utan avfall. Vi arbetar utifrån avfallshierarkin: förebygger avfall, verkar för att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Vår interna styrning

Avfall Sveriges verksamhet styrs med stöd av ett ledningssystem. Det ger struktur för hur vi arbetar samtidigt som det bidrar till effektiv ledning och ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Syftet med Avfall Sveriges ledningssystem är att

  • vi ska kunna verka för att avfall hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas,
  • uppnå ett bra kvalitetsarbete,
  • uppnå en säker hantering av information.

Certifiering

Vi har valt att certifiera oss i enlighet med standarden inom kvalitet – ISO 9001:2015. Certifiering innebär bland annat att externa och interna revisioner av vår verksamhet genomförs regelbundet.

Har du frågor om Avfall Sveriges ledningssystem?

Kontakta kvalitetssamordnaren via Avfall Sveriges växel på telefon: 040-35 66 00.

Till medlemssidan – länken är aktiv i inloggat läge


Skriv ut:

Läs mer