För medlemmar

Klimat

Nationell utsläppsfaktor: utsläpp av fossila klimatgaser från förbränning av avfall

Enligt överenskommelsen inom Värmemarknadskommittén (VMK) hänförs utsläppen från avfallsförbränning till den alstrade energin och inte till avfallsbehandlingstjänsten. Detta i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Incitamentsmässigt skapar metoden problem, eftersom klimatbördan skickas till fjärrvärmekunderna som har låg rådighet att påverka mängden avfall som lämnas till förbränning. De aktörer som lämnar avfall till förbränning, å andra sidan, redovisar ingen klimatpåverkan från avfallsförbränningen och får således heller inget incitament till att minska mängden avfall.

Mot bakgrund av detta har VMK rekommenderat en metod som syftar till att initiera ett parallellt informationsspår i avfallets aktörskedja. För detta har VMK bland annat utgått från de rekommendationer som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och HSB tagit fram till sina medlemmar.

VMK är överens om att det viktigaste är att den totala mängden plastavfall och dess behandlingsutsläpp minskar. Det är därför viktigt att på sikt hitta en metod som leder till ändamålsenlig styrning och som ökar möjligheten och viljan att påverka i rätt riktning. När det gäller metod för redovisning kan VMK endast rikta sig till de intressenter som berörs av överenskommelsen, dvs. till energianläggningar och fastighetsägare.

VMKs metod för miljövärdering av energi från avfallsförbränning

I frågan som rör miljövärdering av energi från avfallsförbränning har VMK inte rådighet att utforma direktiv, men väl rekommendationer till VMKs parter, vilket sammanfattas nedan.

Fastighetsägaren bör från sin avfallsentreprenör efterfråga emissionsdata avseende totala utsläpp från förbränning av det egna avfallet.

Fastighetsägare rekommenderas att genomföra en separat redovisning utanför scope 3, där alla utsläpp som uppkommer vid avfallsbehandling särredovisas, inklusive utsläppet från förbränning av det egna avfallet.

Förbränningsanläggningen bör lämna data för utsläpp (totalt utsläpp i ton CO2-ekv per ton förbränt avfall) till sina avfallskunder, parallellt med att fjärrvärmekunden får data för den köpta fjärrvärmen. Om förbränningsanläggningen och fjärrvärmeleverantören inte är samma aktör, ska fjärrvärmeleverantören försöka påverka förbränningsanläggningen att följa denna rekommendation.

Nationell ytsläppsfaktor för utsläpp av fossila klimatgaser från förbränning av avfall

Med anledning av ovanstående har Avfall Sverige tagit fram följande nationella utsläppsfaktor: 0,46 ton CO2-ekv per ton förbränt avfall.

Avfall Sverige kommer under 2024 att ta fram utsläppsdata för förbränning av kommunalt avfall för landets samtliga kommuner och publicera detta på sin hemsida. Utsläppsdata kommer därefter att uppdateras årligen och metoden kommer att förfinas i takt med att teknik för mätning av utsläpp från förbränning av avfall utvecklas. Avfall Sverige hoppas att särredovisning av utsläpp av fossila klimatgaser från förbränning av avfall ökar incitamenten till bättre insamling, sortering och materialåtervinning av avfall, och då i synnerhet för plastavfall.

Överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2023

Senast uppdaterad - 2024-05-27