Frågor vi driver

Cirkulär ekonomi - rätt avfall på rätt plats

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. 

Att förebygga avfall innebär både att minska avfallsmängderna och att minska mängden farliga ämnen i avfallet, vilket måste ske redan i produktionsledet. Kommunerna har en viktig roll i arbetet, men det krävs också att producenter tänker förebyggande redan när produkter designas. 

Avfallshanteringen bör ses i ett systemperspektiv – alla steg i avfallshierarkin behövs. Allt kan eller bör inte återanvändas eller materialåtervinnas oändligt, visst avfall måste med nödvändighetföras ut ur kretsloppet pga. att det är uttjänt eller innehåller giftiga ämnen. 

Senast uppdaterad - 2022-12-06