Frågor vi driver

Avfallsfrågorna i EU

Avfall Sverige arbetar för att driva på arbetet med EU-kommissionens förslag till Ekodesignförordning under Sveriges ordförandeskap januari – juni 2023. Förslaget omfattar bl.a. bindande ekodesignkrav, produktpass, krav på livscykelanalyser, reparerbarhet och längre livslängd på produkter. Flera av förslaget ligger nära frågor som Avfall Sverige drivit under fler år, bland annat inom ramen för kampanjen osynligt avfall 

Förhandlingar kring förslaget har inletts men förväntas fortsätta under det svenska ordförandeskapet (våren 2023) och därefter.  

Fit for 55 är det paket av lagförslag inom ramen för EU:s Gröna giv gällande klimatlagstiftning inom Europeiska unionen. Det presenterade den 14 juli 2021 och Europarådet antog cirka ett år senare sina förhandlingspositioner om fem av lagstiftningsförslagen i paketet, varav förhandlingarna om EU-ETS är ett. Parlamentet har endast röstat om delar av lagstiftningspaketet,. Även här fortsätter förhandlingar under Sveriges ordförandeskap.

En revidering av EU:s avfallsdirektiv har inletts. En viktig grundförutsättning för att det kommande ramdirektivet för avfall ska kunna leda till en bättre avfallshantering är att kommunerna ges ansvaret för att samla in avfall från hushåll. Det skulle säkerställa att alla medborgare har tillgång till avfallshantering med en hög miljö- och samhällsnytta. Avfall Sverige har fört fram en rad inspel till kommissionen.  

Direktivet bör sätta giftfri miljö i fokus, till exempel genom att säkerställa att farliga ämnen inte recirkulerar i återvinningen.  

Deponiförbud för organiskt och brännbart avfall bör införas, och inte bara för kommunalt avfall utan även för verksamhetsavfall.  

Ett nytt ramdirektiv bör följas av förändringar i produktlagstiftningen, det finns exempel i EU:s förslag till eko-designförordning. 

Ett formellt förslag till nytt ramdirektiv för avfall väntas från EU Kommissionen i slutet av 2023. Frågan väntas innebära behov av aktiva insatser från Avfall Sverige under 2023.   

Arbetet med att revidera Industriutsläppsdirektivet, IED, pågår. Avfall Sverige menar att IED och direktivets följdkrav i form av BREF-dokument med BAT-slutsatser är generellt viktigt för att höja miljöskyddet inom EU när det gäller industriutsläpp och att harmonisera dessa krav. Arbetet med revideringen av IED väntas fortgå under 2022 och även spilla över på det svenska ordförandeskapet.   

Enligt EUs förpackningsdirektiv ska alla EU-länder samla in och materialåtervinna förpackningar och förpackningsavfall. Direktivet gäller alla förpackningar som släpps ut på marknaden i EU och allt förpackningsavfall. Syftet är att förebygga förpackningsavfall, öka återanvändning och återvinning och därmed bidra till minskad miljöpåverkan från förpackningar och förpackningsavfall och övergången till en cirkulär ekonomi.  

Målet är att senast den 31 december 2025 måste minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall i EU materialåtervinnas och senast den 31 december 2030 ökar målen till minst 70 viktprocent. 

Ett led i Sveriges arbete för att uppfylla direktiven i EUs förpackningsförordning och de höjda återvinningsmålen är den förra regeringens beslut att ge kommunerna ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll.  

Senast uppdaterad - 2022-12-06