Fakta & statistik

Återvinning gör avfall till resurs

Drygt 99 procent av hushållsavfallet i Sverige återvinns som material, näring eller energi.

Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar energi.

En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som till exempel trädgårdsavfall och matrester. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster.

Återvinning av energi är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod. Energiåtervinning ger fjärrvärme som motsvarar uppvärmningen av en miljon hushåll. Energiåtervinning utgör alltså en stor del av energiproduktionen i Sverige och ersätter fossila bränslen.

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel krossat kakel, porslin, keramik och fönsterglas.

Karta över anläggningar för energiåtervinning, biologisk återvinning och deponi

Kartor för respektive anläggningar finns under Biologisk återvinning, Energiåtervinning och Deponering i vänstermenyn.

Senast uppdaterad - 2022-06-14