Fakta & statistik

Matavfall

256 av 290 kommuner samlar in källsorterat matavfall i varierande omfattning. Fler och fler kommuner har sedan 1990-talet introducerat insamling av matavfall från hushåll men även storkök och restauranger.

Det vanligaste insamlingssystemet för källsorterat matavfall från villahushåll är ett separat kärl, de flesta av kommunerna använder det systemet. Det finns även flerfackskärl som är ett växande system som används i drygt 60 kommuner, där olika fraktioner sorteras i separata insatser i två stora sopkärl. Det är ett insamlingssystem inriktat på villahushåll där matavfallet utgör en av åtta fraktioner, de övriga restavfall och förpackningar. Insamlingssystem med optisk sortering av matavfall i grön påse finns i 40 kommuner. I vissa kommuner förekommer även ett tvådelat kärl för mat- respektive restavfall, och även förpackningar.

Matavfallsbehandlingen har utvecklats från mestadels kompostering till dagens anläggningar för produktion av biogas för energikällor, samt biogödsel som bidrar till att sluta kretsloppet av näringsämnen och matproduktion.

Det kommer enligt EUs avfallsdirektiv bli obligatorisk med separat insamling av bioavfall i samtliga EU länder 2024. Definitionen av matavfall har också enligt avfallsdirektivet utvidgats till bioavfall och omfattar därmed trädgårdsavfall och matavfall från butiker och restauranger.

Nya krav på påsar

De flesta kommuner använder sig av papperspåse som s.k bärare för utsorteringen av matavfallet. Grön plastpåse för optisk sortering förekommer också liksom biopåsar i plast.

En stor del av det insamlade matavfallet behandlas i biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. Från och med 1 januari 2023 får endast godkända insamlingspåsar tas emot av biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. En godkänd insamlingspåse är certifierad enligt EN13432 eller utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Detta innebär att kommuner som vill lämna sitt matavfall till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel måste kunna visa ett intyg, eller liknande, som styrker att insamlingspåsen uppfyller de nya kraven. 

Bakgrunden till beslutet handlar om att biogödsel måste hålla hög kvalitet för att bibehålla dagens höga och för att säkerställa att inte oönskade ämnen kan läcka till biogödseln.

Insamling av matolja

Vissa kommuner samlar in källsorterad matolja separat, främst för att minska driftproblem och stopp i avloppssystemen, men matoljan kan också återvinnas eller återanvändas. Ett system är att hushållen uppmanas att hälla upp matolja i behållare med tät förslutning och sedan lämna in den till en återvinningscentral.

Det finns olika återvinnings- och behandlingsalternativ för den källsorterade och insamlade matoljan. Den kan användas som råvara för kemisk industri, rötas för biogasutvinning, användas av biobränsle och energiåtervinning.

Ett alternativ är att matoljan hälls över i en behållare som sedan läggs i den brännbara fraktionen och går till energiåtervinning.

Senast uppdaterad - 2022-09-30