Fakta & statistik

Avfall under kommunens ansvar

Kommunen är enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att borttransportera det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar:

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, samt uttjänta bilar, omfattas inte av begreppet kommunalt avfall.

Även om avfall från septiktankar och avloppsrening inte är kommunalt avfall har kommunen enligt 15 kap 20 § miljöbalken ansvar för att behandla och borttransportera vissa avloppsfraktioner.

Enligt 15 kap. 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att hantera det avfall som faller inom den kommunala renhållningen. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska organiseras, antingen genom förvaltning eller i eget eller samägt bolag. Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Insamlingen och omhändertagandet av avfallet kan bedrivas i egen regi eller genom uppdrag till en eller flera upphandlade entreprenörer.

Med utgångspunkt i Mark- och miljööverdomstolens dom i ett mål (M 6891-20) som rör verksamheten Tiptapp kan kommunen i sina avfallsföreskrifter välja att reglera att även andra aktörer än kommunen eller kommunens upphandlade privata utförare får borttransportera avfall under kommunalt ansvar från fastigheter.

Den som yrkesmässigt transporterar avfall under kommunalt avfall, i strid med kommunens ensamrätt (om sådan har förbehållits av kommunen), gör sig skyldig till överträdelse av miljöbalken.

Läs mer i Avfall Sveriges guide #25 Innebörden av begreppet kommunalt avfall.

Senast uppdaterad - 2022-07-06