Fakta & statistik

Biologisk återvinning

En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som till exempel trädgårdsavfall och matavfall. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi (vid rötning) vilket ger stora miljövinster.

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt sluta kretsloppet. 

Rötning ger biogas och biogödsel

Rötning är den vanligaste metoden att behandla matavfall. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas är en förnybar energikälla. Efter uppgradering, där koldioxid renas bort, kan biogas användas som fordonsbränsle, som råvara inom industrin, till uppvärmning eller elproduktion.

Vid rötning bildas även biogödsel, ett gödningsmedel med rikt näringsinnehåll. I stort sett all biogödsel som produceras i Sverige används på jordbruksmark. En stor andel av biogödseln är också godkänd att användas som gödselmedel i ekologisk produktion.

Genom att använda biogödsel i stället för mineralgödsel återförs växtnäringsämnen till kretsloppet. Det gäller bland annat fosfor, som är en ändlig resurs.

Avfall Sverige har tagit fram webbplatsen biogodsel.se. Där finns bland annat information om vad biogödsel är, hur det används, vilken effekt det har och vilka regelverk som styr.

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner organiskt avfall med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Kompost är den produkt som bildas när komposteringsprocessen är färdig. Kompostprodukter har många fördelar vid användning till exempel:

Komposten kan användas till mycket, så som till exempel:

Certifieringssystem för biogödsel och kompost

Anläggningar som producerar biogödsel eller kompost från källsorterat avfall från livsmedels- eller foderkedjan, kan kvalitetsmärka sin produkt genom Certifierad återvinning. Det är ett certifieringssystem som Avfall Sverige har arbetat fram i samråd med lantbruks- och livsmedelsbranschen, tillverkare av kompost och biogödsel, jordtillverkare, myndigheter och forskare. Läs mer om certifieringssystemet.

Karta över anläggningar för biologisk återvinning av matavfall

Kartan visar vilka kommuner som har en anläggning för biologisk återvinning. Kartan visar de anläggningar som behandlar kommunalt avfall och finns i Svensk Avfallshantering.

Senast uppdaterad - 2022-11-01

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor