För medlemmar

Plockanalyser

Plockanalys är en metod för att ta reda på sammansättningen av avfall genom sortering i olika fraktioner eller typer av avfall. Plockanalyser kan göras på till exempel restavfall, matavfall, förpackningsavfall, returpapper och grovavfall. Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas arbete med utbyggnad av nya insamlingssystem, ökat fokus på insamling av farligt avfall och ökande kvalitetskrav på avfall till behandling och återvinning.

Resultat från plockanalyser kan användas till

Vad innehåller en soppåse?

Kunskap om vad en soppåse från hushåll i genomsnitt innehåller ger värdefull information till såväl kommuner som myndigheter och andra aktörer inom avfallsbranschen. I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,6 kg mat- och restavfall per vecka. Matavfall utgör 2,9 kg och restavfall 4,7 kg. Ett hushåll i lägenhet ger upphov till i genomsnitt 6,1 kg mat- och restavfall per vecka fördelat på 1,5 kg matavfall och 4,7 kg restavfall.

Sammanställning av resultat från plockanalyser 2021 visar att restavfallspåsen i såväl villa som lägenhet i genomsnitt består av cirka en fjärdedel matavfall och en tredjedel förpackningar och returpapper.

Källa: Avfall Web 2021

Källa: Avfall Web 2021

Fördelningen på olika typer av förpackningar i villa visas i figuren nedan. Störst andel utgör plastförpackningar med 50 procent följt av pappersförpackningar med 37 procent.

Fördelning förpackningar

Källa: Avfall Web 2021

Typ av insamlingssystem och kundkategori har betydelse för mat- och restavfallets mängd, sammansättning och källsorteringsgrad. Med källsorteringsgrad avses andel utsorterat matavfall i förhållande till totalt uppkommen mängd matavfall. I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre än i lägenhetshushåll. Hela 77 procent av matavfallet från villor är rätt sorterat jämfört med 57 procent i lägenheter. I genomsnitt slängs 40 procent mindre förpackningar/returpapper i restavfall vid fastighetsnära insamling i fyrfackskärl än där hushållen är hänvisade till återvinningsstationer. 1,4 kg förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll per vecka med fastighetsnära insamling, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kg per vecka.

Stödmaterial

Avfall Sverige har tagit fram stöd för genomförande av plockanalyser, såsom manualer, checklistor och vägledningar. Det viktigaste stödmaterialet utgörs av två manualer:

Dessa manualer med tillhörande bilagor, såsom sorteringsprotokoll och utvärderingsmall, finns för nedladdning nedan.

Under 2020 har stödmaterialet kring plockanalys av mat- och restavfall uppdaterats med främsta syftet att bidra till ökad kvalitet i erhållna resultat. I samband med uppdateringen har målgruppsanpassade checklistor tagits fram. Dessa checklistor tar upp de viktigaste momenten som är kritiska för att få tillförlitliga plockanalysresultat oavsett syfte med plockanalysen. Ladda ned checklistorna längre ner på sidan.

Redan 2005 tog Avfall Sverige fram en manual för plockanalyser med en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. I den beskrivs exempelvis motivet till att rekommenderad provstorlek är just 500 kg utifrån praktiska och statistiska utgångspunkter och till varför neddelningen ska gå till på det sätt som beskrivs i manualen. I en PM som togs fram 2021 har bakgrund och motiv till några av nyckelanvisningarna sammanställts. Det bidrar till att kommuner och utförare av plockanalys får större förståelse för vikten av att följa nyckelanvisningarna för att så tillförlitliga plockanalysresultat som möjligt ska erhållas. Denna manual finns tillgänglig via länken nedan.

Upphandling av utförare

Plockanalyser kan genomföras med egen personal eller med externa utförare som upphandlas. I många fall avgränsas upphandlingen till just själva sorteringen, men det kan även bli aktuellt att inkludera andra praktiska moment, till exempel neddelning och transport till sorteringslokalen. Vilka moment som ska ingå beror på vilka resurser beställaren har att tillgå och i vilken utsträckning beställaren avser att vara aktiv i plockanalysprojektet. I förfrågan är det viktigt att vara tydlig på vilka moment som ska ingå och hur dessa ska genomföras. Även om utförare handlas upp är det viktigt att beställaren har god kunskap om de olika momenten av plockanalyser och deltar i förstudie och planering av genomförande. Läs mer i Vägledning för upphandling av utförare av plockanalystjänster (finns som bilaga 10 i manualen och via länken under vägledningar nedan).

Registrering i Avfall Web

För att resultat från plockanalyser ska få registreras i Avfall Web gäller att manualens nyckelanvisningar och särskilda riktlinjer måste följas. Detta eftersom resultaten ligger till grund för nationell statistik och jämförelser. Särskilt viktigt är det att beräkna det antal dagar som avfallet har genererats och registrera antal hushåll som moderprovet avser då nyckeltal beräknas per hushåll. De data som registreras ska vara representativa för aktuell bebyggelsetyp. Värden ska vara kvalitetssäkrade genom att någon annan än den som har genomfört plockanalyser och beräkningar har granskat värdena. Avfall Sverige har tagit fram en funktion som gör det möjligt att importera data till Avfall Web från manualens utvärderingsmall (via ett Avfall Web-protokoll, länk). Ställ gärna krav i upphandlingen att utföraren ska sammanställa resultatet i Avfall Web-protokollet.

Senast uppdaterad - 2024-05-02

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp