Fakta & statistik

Kommunen ansvarar för avfall från hushåll

Med kommunalt avfallsansvar avses kommunens ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken i kommunen. Avfall under kommunalt ansvar enligt sistnämnda bestämmelse är avloppsfraktioner (i enlighet med avgränsningen i bestämmelsen), latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar samt bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet (sistnämnda från och med den 1 januari 2023). Fram till dess avser kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall sådant bygg- och rivningsavfall som utgör hushållsavfall i enlighet med den tidigare definitionen av hushållsavfall i 15 kap. 3 § miljöbalken.

Kommunernas renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering (ibland kallade renhållningsföreskrifter). I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Med fastighetsinnehavare avses i 15 kap. miljöbalken den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Läs mer om fastighetsinnehavarens skyldigheter. Grunden är att alla fastigheter omfattas av den kommunala renhållningen om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel en skogsfastighet.

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland annat vilka hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av avfall. Detta gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande fritidsfastigheter. Kommunen ska i sin planering och sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.

För att kommunen ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa.

Anvisning av hämtningsplats

Hämtning av avfall sker normalt vid fastighetsgränsen. Om kommunen inte kan hämta från en fastighet, med hänvisning till arbetsmiljöproblem till exempel, får kommunen i första hand försöka komma överens med fastighetsägaren om att denne ska lämna avfallet på annan plats. Går fastighetsägaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från en fastighet än vad som etablerats i praxis. Överenskommelsen gäller fastighetsägaren och inte fastigheten. Ny fastighetsägare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Läs mer om anvisning av hämtningsplats.

Undantag från renhållningen

Vissa fastigheter kan komma att undantas från kommunens avfallshantering, exempelvis för att de är avsides belägna eller svåra att nå fram till. Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, transportera bort avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

I avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. miljöbalken. Det innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyldighet ska fullgöras, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavares möjligheter att själva ta hand om avfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Utöver de undantag som är reglerade i avfallsföreskrifterna finns det också möjlighet för kommunen att tillåta fastighetsinnehavare att själva ta hand om sitt avfall. Denna möjlighet följer av 15 kap. 25 § 1 punkten miljöbalken och förutsätter att omhändertagandet kan ske på ett sätt som är betryggande för miljön och människors hälsa och att det finns särskilda skäl för dispens.

Det är den enskilde fastighetsinnehavaren som måste ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna. Den enskilde måste styrka att denne uppfyller förutsättningarna för dispens.

Senast uppdaterad - 2022-07-06

Sven Lundgren

KONTAKT

Sven Lundgren

Chefsjurist, rådgivare juridik ang. kommunalt ansvar (inkl. borttransport), avfallsföreskrifter och taxa, avfallsplan, producentansvar, arbetsmiljö, skatter m.m.

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp