Fakta & statistik

Restavfall

Hushållens mat- och restavfall kan samlas in som en blandad fraktion avsedd för energiåtervinning eller delas upp i en matavfallsfraktion och en brännbar fraktion. Avfallet samlas då vanligen in i separata kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall.

För blandat brännbart restavfall från enfamiljshus används vanligen ett kärl på 190 liter, som töms varannan vecka. Det finns även varianter med olika säck- eller kärlstorlekar och med olika tömningsintervall. Från flerbostadshus hämtas avfallet ofta varje vecka.

Över 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse skulle kunna materialåtervinnas. Det kan vara matavfall, förpackningar och  returpapper. För att nå högre grader av materialåtervinning ökar den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar från hushåll.

En halv procent av det som finns i soppåsen är farligt avfall, batterier och el-avfall, merparten utgörs av el-avfall. Det visar en undersökning från Avfall Sverige. Undersökningen är en sammanställning av plockanalyser som genomförts i 109 svenska kommuner under åren 2013–2016. Undersökningen visar också att villahushåll producerar mer avfall än lägenhetshushåll, men det är bättre sorterat. 61 procent av det som finns i villahushållens restavfall är felsorterat, motsvarande siffra i lägenhetshushåll är 66 procent.

Senast uppdaterad - 2022-08-31