Fakta & statistik

Enskilda avlopp och fettavskiljare

Att samla in och behandla latrin, slam och andra fraktioner från enskilda avlopp är en del av kommunens avfallsansvar. Dessa fraktioner räknas inte som kommunalt avfall, men ingår ändå i det kommunala ansvaret för att säkerställa en säker hantering.

Slam från slamavskiljare och klosettvatten från slutna tankar behandlas ofta på kommunala avloppsreningsverk tillsammans med övrigt inkommande avloppsvatten. Revaq-certifierade avloppsreningsverk får dock allt svårare att ta emot slam från slamavskiljare som ofta har lågt näringsinnehåll som gör att kadmium/fosforkvoten (Cd/P-kvot) blir förhållandevis hög. Andra alternativ för avsättning av slam behövs därför.

Lösningar för reducering av fosfor i enskilda anläggningar, som fosforfällor och minireningsverk , har installerats under senare år. Orsaken är krav på att minska utsläpp som orsakar övergödning. Även dessa fraktioner ingår i det kommunala ansvaret.

Slamtömning

Slamtömning är ofta tungt och fysiskt belastande med flera manuella moment som långa slangdragningar, lyft av tunga brunnslock och hårda slamkakor. Kommunerna arbetar aktivt för att långsiktigt förbättra arbetsmiljön. Det krävs samarbete mellan olika aktörer för att strategiskt och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Att inventera och dokumentera kommunens hämtställen är en viktig del i förbättringsarbetet.

Slamtömning kan ske med olika tekniker; heltömning, deltömning och mobil avvattning. Heltömning innebär att hela slamavskiljarens innehåll töms och fraktas bort. Mobil avvattning går ut på att innehållet i slamavskiljaren sugs upp och avvattnas, antingen med mekanisk separation eller med hjälp av polymerer. Principen vid deltömning är att suga upp bottenslammet och flytslammet separat och att vattenfasen lämnas kvar i eller återförs till slamavskiljaren. Deltömning kan utföras med enfacks- eller tvåfacksbil. Deltömning och mobil avvattning minskar transport till avlämning och mängden slam som behöver behandlas, vilket är positivt både för miljön och ekonomin.

Certifiering

Certifieringsregler för system för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp, SPCR 178, har funnits sedan 2012. Under 2019 uppdaterades reglerna. Reglerna gäller källsorterade avloppsfraktioner som klosettavloppsvatten,
latrin och urin. Andra källsorterade organiska råvaror kan godkännas om de inte påverkar någon del i behandlingen negativt och har en positiv effekt på slutprodukten, ett exempel är matavfall från kökskvarnar. Avloppsfraktioner som slam från slamavskiljare och BDT-vatten kan inte certifieras.

Provtagning

Avfall Sverige har tagit fram ett PM (se nedan) som beskriver underlag, metod och avgränsningar för provtagning och kontroll av enskilda slamanläggningar. Anvisningarna baseras på genomförda provtagningar i Avfall Sveriges tre rapporter om slamtömningstömningstekniker (2019:02, 2020:16, 2022:16). Det är viktigt att provtagning av suspenderande ämnen utförs av certifierad provtagare, eller om protokollen ska användas internt, ska provtagaren vara utbildad i provtagning. I bilaga finns exempel på protokoll som kan användas vid besiktning och provtagning.

Slam från fettavskiljare och spillfett

Storkök, restauranger och andra verksamheter där det finns risk att stora mängder fett tillförs avloppet måste installera fettavskiljare. Fett och slam från köksavlopp och diskmaskin skiljs av från avloppsvattnet och belastar inte avloppsledningen. Fettavskiljarna töms med slambil. Många restauranger och andra verksamheter ger även upphov till spillfett, till exempel frityrolja och fett från stekbord. Insamlingen sker i olika typer av behållare som samlas in med lastbil. Fettavskiljarslam och spillfett är kommunalt avfall om det kommer från storkök, hamburgerrestauranger och annan verksamhet med beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandeln. Sådant slam och fett ingår alltså i det kommunala ansvaret att samla in och behandla. Däremot är slam och fett från jordbruk och tillverkning inte kommunalt avfall.

Insamling av matolja

Det finns kommuner som samlar in källsorterad matolja separat, främst för att minska driftproblem och stopp i avloppssystemet, men matoljan kan även återvinnas eller återanvändas. En rapport från Avfall Sverige visar olika metoder att samla in och behandla oljan. Ett system är att hushållen uppmanas att hälla upp matolja i behållare med tät förslutning och sedan lämna in den till en återvinningscentral. Ett alternativ är att matoljan hälls över i en behållare som sedan läggs i den brännbara fraktionen och går till energiåtervinning.

Det finns olika återvinnings- och behandlingsalternativ för den källsorterade och insamlade matoljan. Den kan användas som

PM om enskilda avlopp och fettavskiljare

Guider om slam och enskilda avlopp

Guide #13: Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp, Guide #19 Fosforfilter – hantering och byten och Guide #23 Tömningssystem för enskilda avlopp

Senast uppdaterad - 2022-12-21

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp