Frågor vi driver

Internationellt samarbete

Svensk avfallshantering bidrar till ett hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och kommunernas roll i det arbetet bidrar till att genomföra Sveriges och EUs miljöpolitik liksom Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål.

Kommunerna står för och har genom tiderna stått för en stor del av utvecklingen inom svensk avfallshantering, alltifrån innovativ miljöteknik till nya arbetsprocesser som utvecklats, ofta genom stöd av Avfall Sverige och i samverkan med näringsliv och akademi.

Samarbeten

Avfall Sverige har en viktig roll att företräda medlemmarna internationellt. Det sker bland annat genom en rad organisationer.

Den Nordiska Avfallsföreningen (NAF) bildades 2002. Sekretariatet och värdskapet för NAF roterar mellan avfallsföreningarna i de nordiska länder.

Tillsammans med systerorganisationerna i flera europeiska länder har Avfall Sverige bildat en förening för gemensam EU-påverkan i frågor som rör det kommunala ansvaret för avfallshantering, Municipal Waste Europe (MWE).

CEWEP, Confederation of European Waste to Energy Plants, bevakar intressen kring energiåtervinning. Avfall Sverige är också nationsmedlem i European Compost Network (ECN), som arbetar med frågor kring biologisk behandling.

Avfall Sverige är också medlem i den internationella avfallsorganisationen International Solid Waste Association (ISWA).

Avfall Sverige i samarbete med FN

Svensk avfallshantering är i flera avseenden världsledande och mycket av de kommunala innovationerna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering även i andra länder. Det är ett av skälen till att Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet inom ramen för ett gemensamt samförståndsavtal.

Den första delen var ett pilotprojekt som engagerade kommuner i fyra världsdelar; Tianjin i Kina, fem kommuner i Costa Rica samt Kigali i Rwanda, tillsammans med fem kommuner i Sverige. I projektet kartlades vilka utmaningar de utländska kommunerna står inför och information delgavs kring svenska lösningar för att förbättra avfallshanteringen. Resultatet finns summerade i en rapport.

Under 2022 utvidgades alltså samverkan genom att Avfall Sverige och UNDP tecknade ett samförståndsavtal. Avtalet innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartners i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning.

Läs rapport om vårt UNDP-projekt

Senast uppdaterad - 2022-08-17