Fakta & statistik

Förebygga avfall första steget

Att förebygga avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  1. förebygga avfall
  2. återanvändning
  3. materialåtervinning
  4. annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. bortskaffande

Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl.

Varje EU-land ska ha nationella program för att minska avfallsmängderna och minska mängden farliga ämnen i avfallet. I Sverige är det Naturvårdsverket, som har ansvar för det arbetet.

Störst miljövinst att förebygga avfall

I Sverige är vi sedan många år bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi måste också bli bra på att förebygga uppkomsten av avfall. Miljövinsten är betydligt större om en produkt aldrig produceras jämfört med om den produceras, används och sedan återvinns. Svenska kommuner arbetar för att förebygga avfall från hushåll och liknande verksamheter – och för att minska mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår.

För Avfall Sveriges medlemmar är arbetet med att förebygga avfall prioriterat. Redan på årsmötet 2011 antogs den långsiktiga visionen ”Det finns inget avfall”. Kommunerna är en viktig aktör som motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Återanvändning

Återanvändning är nästa steg i avfallshierarkin. För att minimera miljöpåverkan måste vi även bli bättre på att använda våra resurser så effektivt som möjligt och därför bör saker återanvändas (utom då de till exempel innehåller farliga ämnen). De flesta kommuner arbetar med återanvändning, oftast kallat återbruk, på olika sätt. Det sker främst på återvinningscentraler, ofta i samarbete med hjälporganisationer. På återbruken kan kläder, möbler och andra saker lämnas in för återanvändning.

Verktygslåda

Avfall Sverige har en verktygslåda med verktyg för att stötta och inspirera kommunerna i arbetet med att öka återanvändningen och förebygga avfall. Verktygslådan innehåller handbok, guide, vägledningar, rapporter, kampanjmaterial, pedagogiska fakta och goda exempel och utökas kontinuerligt. 

Här hittar du vår verktygslåda

Osynligt avfall

Konsumtionens påverkan på miljön är stor. Men en sida av konsumtionen, som inte många känner till, är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Därför jobbar Avfall Sverige och våra medlemmar med Osynligt avfall. 

Vårt mål är att alla beslutsfattare, som har möjlighet att påverka inom det här området, ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Ett viktigt steg för en mer cirkulär ekonomi är effektiva styrmedel som leder till produktion av cirkulära produkter som återanvänds. Avfall Sverige välkomnar den kommande ekodesignförordningen som kan få en stor påverkan. Ett förslag är att ge information om en produkt via så kallade produktpass. Detta kommer att underlätta för allmänheten att göra mer hållbara val i sin konsumtion.

Lär dig minska ditt avfall

Senast uppdaterad - 2022-09-09