Från Avfall och Miljö: ”Av-normalisera avfallet”

En ny studie visar på flera hinder och ett svagt intresse för att minska mängden verksamhetsavfall. Det behövs en betydande normförflyttning i organisationerna.

Så utvecklas svensk avfallshantering, statistik för år 2020

Avfall Sverige kan nu presentera fullständig statistik över behandling av kommunalt avfall i Sverige 2020. Mängden kommunalt avfall uppgick till 4,8 miljoner ton 2020, vilket motsvarar 466 kg per person. Det är en minskning med 1 kg jämfört med 2019. Avfall Sveriges och...

Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger en felaktig bild

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. Att som Återvinningsindustrierna i sitt pressmeddelande den 5 juli, antyda att kommunerna är ansvariga för...

tangentbord dator

Ändringar i Hållbarhetslagen

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller nu även fast och gasformigt...

Nya mallar för upphandling av returpapper

Kommuner som önskar upphandla insamling av returpapper kan nu få hjälp via de två upphandlingsmallar och en mall för auktorisation som Avfall Sverige låtit ta fram. 

De söker optimala plasterna

Avfall Sverige har tillsammans med Linköpings universitet initierat ett projekt som kan komma att få effekt på hela plastmarknaden, liksom på återvinningen av plast. Målet är att minska de tusentals olika plaster som finns idag till ett fåtal varianter.

Andrea i referensgrupp för att stoppa brottslighet

Avfall Sveriges seniorjurist Andrea Hjärne kommer att ingå i Naturvårdsverkets referensgrupp med uppdrag att förstärka insatserna mot brottslighet inom avfallsområdet. Hon efterlyser nu input från medlemmarna.

Hjälp att planera för renhållning vid kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en handbok i krisberedskap för renhållning.

Enighet kring fossilfri energiåtervinning

130 personer deltog vid Avfall Sveriges seminarium Så gör vi energiåtervinningen fossilfri den 23 juni. Det rådde stor enighet mellan deltagande riksdagsledamöter och representanter från avfallssidan om att energiåtervinning av avfall behövs och att det krävs bred samverkan om...

En bit på väg mot 25/25-målet

Det frivilliga målet att minska mängden mat- och restavfall med 25 % till 2025 ser ut att kunna nås. 2015 uppkom i genomsnitt 225 kg, i fjol hade siffran sjunkit till 202 kg.


Skriv ut:

Datum