Information angående Corona/covid-19

Våra medlemmars hälsa och säkerhet är viktig för oss. Avfall Sverige följer därför kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och de rekommendationer som ges. Vi bevakar läget och följer riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter.

Avfall Sverige deltar med expert i utredningen kring textil

Jon Nilsson Djerf kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om ett eventuellt producentansvar för textil.

Möjligt söka dispens för matavfallsinsamling

Ännu har förordningen och föreskrifterna om krav på separat insamling av matavfall inte beslutats. Men redan har Naturvårdsverket presenterat en vägledning kring dispens från reglerna.

Ny dom: Spillfett och fett från fettavskiljare är verksamhetsavfall

McDonald’s behöver inte ansöka om dispens för att få bortforsla spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm.

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Inget frival för verksamhetsavfall

I regeringens lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU-direktiv framgår det att man inte kommer gå vidare med förslaget att ge verksamheter möjlighet att själva välja vem som ska samla in och behandla avfallet från verksamheten.

Unik kraftsamling mot matsvinn

Genom en frivillig överenskommelse ska ett stort antal aktörer minska mängden ätbar mat som slängs – allt från jordbrukare till storkök, restauranger och butiker. Det kan bli ett viktigt steg för att nå FN:s mål om halverat matsvinn till 2030.

EU-flaggan

EU:s handlingsplan för den Gröna given

Igår, den 11 mars, presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, en central del av den Gröna given som presenterades i december, och som ska vägleda till hållbar tillväxt.

Avfall Sverige om Naturvårdsverkets förslag om föreskrifter för matavfallsinsamling

Avfall Sverige har svarat på Naturvårdsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter för

genomförande av reviderade avfallsdirektiv, dnr NV-04609-19. Föreskrifterna gäller undantag från kravet på separat matavfallsinsamling, utsortering av bygg- och rivningsavfall, kommunala...

Kommentar till Vetenskapsradion 9 och 10 mars

Vetenskapsradion i P1 sänder nu en serie program i fyra delar; ”Avfallspyramiden - elda sopor eller återvinna?” Den 9 och 10 mars sändes de två första programmen, nästa vecka sänds de två följande. Bilden som ges av italiensk avfallshantering och svensk energiåtervinning är...

Riksdagshuset Stockholm

Lagrådsremiss – genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

I denna lagrådsremiss lämnar regeringen förslag till ändringar på avfallsområdet huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven. I enlighet med tidigare utredningsförslag föreslår regeringen bland annat att begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt...


Skriv ut:

Datum