tangentbord dator

Enklare att upphandla

Regeringen har lämnat förslag på ett förenklat upphandlingsregelverk. Det ska göra offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibla.

Bland annat föreslås en ny definition av direktupphandling. Gränsen för direktupphandling föreslås höjas till 700 000 kronor för tjänster och varor enligt LOU. Regelverket ska bara ge ramarna och lämna utrymme för kommunerna att själva utforma förfarandena.  Det föreslås också en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp – 700 000 kronor för LOU.

– Alla ändringar som innebär att upphandlingsprocessen kan förenklas är positivt. Förhoppningsvis kan kommunerna då lägga mer fokus på att göra bra anskaffningar istället för att alltför mycket fokus ska ligga på juridiken, säger Jenny Westin, upphandlingsrådgivare på Avfall Sverige. 

– Sedan återstår förstås att se om dessa föreslag i praktiken medför förenklingar ute hos kommunerna. Många upphandlingar på avfallsområdet, till exempel avfallshämtning, hamnar över EU:s tröskelvärden och även dessa upphandlingar skulle behöva förenklas. 

Förslagen motsvarar i stor utsträckning det som Förenklingsutredningen föreslog i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.
 


Skriv ut:

Datum