EU-flaggan

EU siktar högt i nya miljöprogrammet

Arbetet med EU:s åttonde miljöhandlingsprogram går vidare. Under 2021 ska kommissionens förslag behandlas i rådets arbetsgrupp för miljö och i parlamentet.

I oktober 2020 presenterade EU-kommissionen ett nytt miljöhandlingsprogram, det åttonde i ordningen. Det är ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen som ska gälla fram till 2030 och bidra till genomförandet av EU:s ”Green Deal”. Det nya miljöhandlingsprogrammet har som övergripande mål att på ett rättvist och inkluderande vis påskynda övergången till en resurseffektiv, ren och cirkulär ekonomi. Det ska även ligga till grund för hur EU ska bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 samt målen i Parisavtalet.

Kommissionens förslag till det åttonde miljöhandlingsprogrammet har en långsiktig vision:
”År 2050 lever vi gott inom planetens ekologiska gränser. Vårt välstånd och vår goda miljö bygger på en innovativ kretsloppsekonomi där ingenting slösas bort och där naturresurser förvaltas hållbart och biologisk mångfald skyddas, värderas och återställs på sätt som stärker vårt samhälles motståndskraft. Vår utsläppssnåla tillväxt är sedan länge frikopplad från resursanvändningen och anger takten för ett säkert och hållbart globalt samhälle”.

Förslaget innehåller också sex prioriterade tematiska mål som EU ska uppnå till 2030:

  1. Oåterkalleligt och gradvis minska växthusgasutsläppen och förbättrade upptag genom naturliga och andra sänkor i unionen för att uppnå 2030 års mål för minskning av växthusgasutsläppen och uppnå klimatneutralitet senast 2050.
  2. Göra fortsatta framsteg när det gäller att förbättra anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringar.
  3. Göra framsteg mot en regenerativ tillväxtmodell som ger mer tillbaka till planeten än den tar, frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning och miljöförstöring och påskyndar övergången till en cirkulär ekonomi.
  4. Eftersträva en nollutsläppsvision för en giftfri miljö, inbegripet för luft, vatten och mark, och skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande mot miljörelaterade risker och konsekvenser.
  5. Skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden och stärka naturkapitalet, särskilt luft, vatten, mark, och skog, sötvatten, våtmark och marina ekosystem.
  6. Främja den miljömässiga hållbarheten och minska miljö- och klimatpåfrestningar i samband med produktion och konsumtion, särskilt på områdena energi, industriell utveckling, byggnader och infrastruktur, rörlighet och livsmedelssystem.

Ett av syftena med programmet är att kunna utgöra ett ramverk och ange en riktning för miljö- och klimatarbetet för såväl medlemsstaterna, regioner och städer som andra beslutsfattare och intressenter. I förslaget listas vad som krävs för att nå de prioriterade målen i miljöhandlingsprogrammet. Det handlar bland annat om förstärkt integrering och synergier mellan politikområden, regelbundna konsekvensbedömningar, investeringar i en hållbar omställning, utfasning av miljöskadliga subventioner, miljöstyrning inklusive transparens, information, allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och främjande av forskning och innovation. Miljöhandlingsprogrammet omfattar även en ny övervakningsram för att uppnå de prioriterade målen.

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram löpte ut den 31 december 2020. Förhoppningsvis kommer förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater och Europaparlamentet resultera i att det åttonde miljöhandlingsprogrammet kan antas under 2021.


Skriv ut:

Datum