Guide till slamtömning 2.0

I en färsk guide från Avfall Sverige får kommunerna fakta och stöd i valet av slamtömningsteknik.

Många kommuner kan behöva byta metod för hämtning av slam från enskilda avlopp om det – som betänkandet Hållbar slamhantering föreslår – blir reglering och förbud mot slamspridning på åkermark. Alternativa behandlingsmetoder som monoförbränning och pyrolys för utvinning av fosfor kräver ett torrare slam, vilket i sin tur kräver nya insamlings- och torkningsmetoder. 

Avfall Sveriges guide visar såväl tekniska och praktiska som ekonomiska konsekvenser av olika teknikval.

Inför beslut om tömningsteknik är det viktigt att kommunen gör en utredning som utgår från lokala förhållanden. Utredningen bör bland annat ta hänsyn till vilka typer av slamanläggningar som förekommer, var slammet ska lämnas och hur det ska behandlas samt hur långa avstånden är till avlämningsplats. 

Guiden innehåller matriser som ger en bra överblick över olika aspekter och för- och nackdelar med olika system som kan förenkla valet. Det är viktigt att granska hela kedjan, från tömningstillfället till avsättning av behandlat slam. Exempelvis kan en lägre totalkostnad för slambehandling motivera att välja en dyrare tömningsteknik. 

Regional samverkan kan ge stordriftsfördelar och kombinationer av tömnings- och behandlingstekniker för olika typer av slam ger oftast de bästa förutsättningarna för en god ekonomi. Lämplig och lagom mängd fakta till fastighetsägarna är oftast nyckeln till god kommunikation.

Du hittar Guide 23 här (du måste vara inloggad på medlemssidorna för att länken ska fungera)


Skriv ut:

Datum