Justerat underlag för renhållningsordning

Kommunens avfallsansvar har ändrats och begreppet ”kommunalt avfall” har ersatt ”hushållsavfall”. Därför har nu ändringar gjorts i Avfall Sveriges rapport 2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter.

Underlaget utgör inte någon fullständig revidering av rapport 2017:1 utan justeringarna fokuserar på nödvändiga ändringar utifrån definitionen kommunalt avfall samt reviderat kommunalt ansvar i 15 kap. 20 § miljöbalken. Förslag till reglering av utsortering av returpapper under det nya kommunala ansvaret lämnas också. 

Den ursprungliga rapporten har tagits fram i samarbete mellan Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Justeringsunderlaget är dock utgivet av Avfall Sverige. En fullständig revidering av underlaget för föreskrifter kommer framöver att göras tillsammans med SKR.

Justeringsunderlaget tar inte ställning till hur definitionen kommunalt avfall ska uttolkas. Naturvårdsverket har aviserat en vägledning till definitionen kommunalt avfall. Med den som grund kommer Avfall Sverige att revidera sin egen tolkning genom guide nr. 4. Vägledning till 15 kap. 3 § miljöbalken och begreppet kommunalt avfall finns också att ta del av via olika rättsdatabaser. 

Läs mer i Justeringsunderlag till Rapport 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter.


Skriv ut:

Datum