Nya mallar för upphandling av returpapper

Kommuner som önskar upphandla insamling av returpapper kan nu få hjälp via de två upphandlingsmallar och en mall för auktorisation som Avfall Sverige låtit ta fram. 

Den 1 januari nästa år tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från producenterna. Som stöd inför övergången har Advokatfirman Lindahl utarbetat tre mallar:
•    upphandling av insamling från ÅVS,
•    upphandling av koncession för fastighetsnära insamling,
•    auktorisationssystem för fastighetsnära insamling.
Varje mallpaket innehåller dels föreskrifter om upphandling/auktorisation och dels bilagor, bland annat förslag på avtal och anbudsformulär. 

Kommuner som önskar upphandla insamlingen från återvinningsstationer kan använda framtagen mall som stöd för upphandlingen. Mallförslaget omfattar upphandling av ett helhetsåtagande, det vill säga tillhandahållande av behållare, insamling, skötsel av behållare samt (om så önskas) avsättning för återvinning. Entreprenören behöver i detta förslag således säkerställa att denne har tillgång till marken, till exempel har ett arrendeavtal med FTI. Önskas annat upplägg står det kommunen givetvis fritt att ändra skrivningar.  
Mallen är utformad som ett ramavtal. Eftersom ramavtal är mer strängt reglerade i LOU är det vid osäkerhet kring om upphandlingen avser ett ramavtal eller ett kontrakt bättre – ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv – att utgå från ett ramavtal. 

Tjänstekoncession kan vara en tillämplig upphandlingsform för insamling av returpapper från exempelvis flerbostadshus och verksamheter om anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att fastställa allmänna ekonomiska fördelar för myndigheten. Entreprenörens ersättning för koncession utgörs av rätten att debitera returpappersavlämnarna och, om så önskas, rätten att tillgodoräkna sig värdet av det avlämnade returpappret. 

Ett annat alternativ för denna typ av insamling skulle kunna vara auktorisation av insamlingsentreprenörer. Så kallade auktorisationssystem eller valfrihetssystem anses inte utgöra en tilldelning av ett offentligt kontrakt och omfattas överhuvudtaget inte av upphandlingsreglerna. Ett auktorisationssystem innehåller inte något egentligt urval från den upphandlande myndighetens sida, utan endast en kontroll av att leverantörerna uppfyller uppställda krav. Det råder därför inte någon egentlig konkurrenssituation mellan leverantörerna om att få teckna kontrakt. Ett sådant förfarande resulterar därför inte i en anskaffning i den meningen att någon leverantör väljs ut av myndigheten för att leverera exempelvis en tjänst. Vilken leverantör som ska leverera tjänsten bestäms i stället i ett senare skede av den enskilde som ska bruka tjänsten.

Här kan du ladda ner mallarna

Vid frågor om mallarna kontakta Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige


Skriv ut:

Datum