nedskräpning, plastpåsar i naturen

Norden enas i kampen mot plastskräpet

Plastavfall är ett akut och växande problem som måste tas itu med så snart som möjligt. Det är budskapet från de nordiska miljö- och klimatministrarnas möte i Nordiska ministerrådet den 29 oktober.

Spårbarhetssystem öppnat, men lättnader kan komma

Krav på spårbarhet av farligt avfall genom anteckningsskyldighet och registrering trädde i kraft den 1 november. Avfall Sveriges kritik mot den omfattande administrationen ser dock ut att snart kunna ge resultat.

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Strategi för klimatsmart konsumtion tas fram

Såväl den privata som den offentliga konsumtionen behöver anpassas om vi ska nå Paris-avtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger nu Miljömålsberedningen i uppgift att föreslå styrmedel och åtgärder för att uppnå det.


Skriv ut:

Datum