Tydligare klimatfokus i miljöbalken

Klimaträttsutredningen har lämnat ett delbetänkande, där de föreslår hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås.

Avfall Sveriges hemställan till regeringen: Förtydliga ansvarsavgränsningen kring kommunalt avfall

Avfall Sverige är eniga med Svenskt Näringsliv och Återvinningsindustrierna i deras hemställan om behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.

Avfall Sverige om status kring insamling av returpapper - Kommentar erbjudandet från Pressretur

Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett kommunalt avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas. Övergångs-...

Nytt nummer ute av Avfall och Miljö

Nu finns årets andra nummer av Avfall och Miljö ute. Temat denna gång är nya metoder och material i återvinningen där vi kan läsa om Northvolts batteriåtervinning, Novoplast anläggning för plastfilm och så klart mycket mer!

Pant på mobil en krånglig lösning

Regeringens utredare föredrar ett utökat producentansvar på småelektronik, hellre än att införa ett pantsystem. Men miljöministern håller fast vid sin plan.

Avfallsindex blir digitalt

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges Åkeriföretag utvecklat en ny indexportal för hantering av transport- och avfallsindex.

EU-flaggan

EU siktar högt i nya miljöprogrammet

Arbetet med EU:s åttonde miljöhandlingsprogram går vidare. Under 2021 ska kommissionens förslag behandlas i rådets arbetsgrupp för miljö och i parlamentet.

EU kan få gemensam batteriförordning

Förhandlingarna om en ny batteriförordning har nu inletts. EU-ländernas miljöministrar har hållit en första diskussion om EU-kommissionens förslag. Målet är en hållbar batteriproduktion.

Mer förpackningar och elavfall till återvinning

Corona tros vara orsaken till att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, visar rekord i mängden insamlade förpackningar. Även El-Kretsen ser en kraftig ökning under 2020 jämfört med tidigare år.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige i unikt samarbete kring validering av lärande i arbetet

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lär sig jobbet på jobbet. Men det är kunskap och erfarenhet som är svårmätbar och svår att tillgodoräkna. Därför har arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, tillsammans med...


Skriv ut:

Datum