Avfall Sverige söker lösningar för returpappret

Avfall Sverige har undersökt olika alternativ för att underlätta kommunernas kommande ansvar för insamling av returpapper. Ett övertagande av Pressretur har undersökts, men är inte möjligt. Istället diskuteras nu möjligheten att låta kommunerna använda återvinningsstationerna...

Ensidigt fokus på rötning i etappmålet för matavfall

Det är bara matavfall som lämnas till rötning som kommer att räknas in i det nya etappmål som regeringen beslutade om i januari. Det framgår av ett förtydligande från Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Taxonomin kan stoppa biogasfordon

EU-kommissionen har nu enats om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslås krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts. Det är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för...

Från Avfall & Miljö: Återvinning ger Northvolt egen gruva

Häften av de råvaror som behövs för batteritillverkningen i Skellefteå kommer att levereras från den egna anläggningen. Under 2022 kör de nämligen igång världens effektivaste återvinning av litiumbatterier.

Riksdagshuset Stockholm

De ska ta fram klimateffektiva styrmedel

Inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen inlett arbetet för att ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till näringslivets klimatomställning. Bland annat ska det undersökas hur avfallssektorn kan bidra.

Tio punkter för ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat årets rapport till regeringen med förslag kring hur näringsliv, stat och offentlighet bör agera för att skapa ett mer hållbart Sverige.

Klimatfokus i vårens budget

På torsdag den 15 april lämnar regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget till riksdagen. Ett av förslagen är att stärka det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet. Minskad nedskräpning nämns särskilt.

Frival utrett för fjärde gången

Nu har den senaste utredningen om så kallat frival lämnats till regeringen. Här föreslås att verksamheter själva ska kunna välja vem som transporterar och behandlar det avfall som idag faller under kommunalt ansvar. Tvärt emot regeringens intentioner riskerar ett sådant förslag...

Tydligare klimatfokus i miljöbalken

Klimaträttsutredningen har lämnat ett delbetänkande, där de föreslår hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att Sveriges klimatmål nås.

Avfall Sveriges hemställan till regeringen: Förtydliga ansvarsavgränsningen kring kommunalt avfall

Avfall Sverige är eniga med Svenskt Näringsliv och Återvinningsindustrierna i deras hemställan om behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.


Skriv ut:

Datum