De söker optimala plasterna

Avfall Sverige har tillsammans med Linköpings universitet initierat ett projekt som kan komma att få effekt på hela plastmarknaden, liksom på återvinningen av plast. Målet är att minska de tusentals olika plaster som finns idag till ett fåtal varianter.

Andrea i referensgrupp för att stoppa brottslighet

Avfall Sveriges seniorjurist Andrea Hjärne kommer att ingå i Naturvårdsverkets referensgrupp med uppdrag att förstärka insatserna mot brottslighet inom avfallsområdet. Hon efterlyser nu input från medlemmarna.

Hjälp att planera för renhållning vid kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en handbok i krisberedskap för renhållning.

Enighet kring fossilfri energiåtervinning

130 personer deltog vid Avfall Sveriges seminarium Så gör vi energiåtervinningen fossilfri den 23 juni. Det rådde stor enighet mellan deltagande riksdagsledamöter och representanter från avfallssidan om att energiåtervinning av avfall behövs och att det krävs bred samverkan om...

En bit på väg mot 25/25-målet

Det frivilliga målet att minska mängden mat- och restavfall med 25 % till 2025 ser ut att kunna nås. 2015 uppkom i genomsnitt 225 kg, i fjol hade siffran sjunkit till 202 kg.

Så ska vi tolka engångsplastdirektivet

EU-kommissionen har nu enats om en vägledning till direktivet om engångsplast. Här klargörs vad som avses med ”engångs” men också vad som räknas som plast.

Biogastankning

Biogasuppror

I ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter kräver ett 60-tal representanter för biogasproduktionen i Sverige att biogasen ska tas på allvar.

Nu finns standard för källsortering

Enligt Boverkets byggregler ska det finnas plats för källsortering i bostadslägenheter. Nu finns också en vägledning om hur den ska se ut.

Från Avfall och Miljö: Form och färg gör målen begripliga

Om människor får hjälp att strukturera problemen finns det ingen gräns för hur komplexa frågor vi kan kommunicera. Det menar Jakob Trollbäck, mannen bakom piktogrammen till FN:s globala hållbarhetsmål.

Stipendium för uppsatser om avfallshantering

Tre examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2021. Examensarbetena är skrivna av Jasmine (Andersson) Nordenström, Fynn Hauschke och Edvin Ruuth.


Skriv ut:

Datum