Från Avfall och Miljö: ”Av-normalisera avfallet”

En ny studie visar på flera hinder och ett svagt intresse för att minska mängden verksamhetsavfall. Det behövs en betydande normförflyttning i organisationerna.

Så utvecklas svensk avfallshantering, statistik för år 2020

Avfall Sverige kan nu presentera fullständig statistik över behandling av kommunalt avfall i Sverige 2020. Mängden kommunalt avfall uppgick till 4,8 miljoner ton 2020, vilket motsvarar 466 kg per person. Det är en minskning med 1 kg jämfört med 2019. Avfall Sveriges och...

Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger en felaktig bild

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. Att som Återvinningsindustrierna i sitt pressmeddelande den 5 juli, antyda att kommunerna är ansvariga för...

tangentbord dator

Ändringar i Hållbarhetslagen

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller nu även fast och gasformigt...

Nya mallar för upphandling av returpapper

Kommuner som önskar upphandla insamling av returpapper kan nu få hjälp via de två upphandlingsmallar och en mall för auktorisation som Avfall Sverige låtit ta fram. 


Skriv ut:

Datum