Ändring i avfallsförordningen för att klassificera avfall

Regeringen har beslutat om en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfall ska klassificeras.

Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

En färdplan för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Avfall Sverige har ställt sig bakom färdplanen.

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering

Två examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2019. Examensarbetena är skrivna av Sofia Dannert, Josefin Norström och Emelie Oldensjö och handlar om metoder för insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall samt hur influencers kan kommunicera för att minska avfallet.

Domar om spillfett och fett från fettavskiljare från Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen går på Stockholms stads linje och förbjuder McDienstens ekonomiska förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av dispens.

Remissvar på Naturvårdsverkets vägledning

Avfall Sverige har lämnat synpunkter till Naturvårdsverkets slutversion till vägledning drift och samråd för tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper. Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets förslag till vägledning och anser att...

Ny styrelse och valberedning för Avfall Sverige

Under Avfall Sveriges årsmöte valdes sex nya personer in i styrelsen och valberedningen.

EU-flaggan

Europeiska rådet antar förbud mot engångsplast

Den 21 maj antog rådet ett direktiv med nya restriktioner mot vissa plastprodukter för engångsbruk. Rådets formella antagande var sista steget i lagstiftningsprocessen.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Tema för detta nummer är Fossilfritt. Läs bland annat en intervju med Svante Axelsson, om den första sopbilen som går på vätgas och om hur Brexit kan komma att påverka avfallshandeln.

Lars Stjernkvist ny ordförande för Avfall Sverige

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.


Skriv ut:

Datum