”Matsvinnet kan halveras”

28 ton mat skrapas av från tallrikarna i skolmatsalarna. Men mest matsvinn blir det vid serveringen – innan maten ens nått tallriken. Det visar en rapport från Livsmedelsverket, som har kartlagt matsvinnet i skolan, förskolan och på äldreboenden.

biogasreaktor

”Gasen viktig för klimatet”

Gasbranschen har presenterat sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. En slutsats är att energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen. Vidare kan produktionen av biogas i Sverige mer än femfaldigas till 2030 med rätt stödsystem.

Följ med på IFAT-mässan i München 5–7 maj

Avfall Sverige arrangerar en studieresa till den stora avfallsmässan IFAT i München i maj 2020.

Fortsatt drift av befintliga kommunala insamlingssystem för förpackningsavfall och returpapper

Guide #22 har uppdaterats med förutsättningarna för fortsatt kommunal drift av befintliga kommunala insamlingssystem av förpackningsavfall och returpapper.

Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

Säkrat slam välkommet i jordbruket

Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam och, som ett alternativ, undantag för spridning på jordbruksmark av slam som håller god kvalitet....

Nya uppdrag till statliga myndigheter

Inför budgetåret 2020 har Regeringen har gett både Naturvårdsverket och Boverket uppdrag som rör avfallsbranschen.

Exportförbud stor miljöframgång

97 länder, däribland Sverige, enades före jul om ett förbud mot gränsöverskridande transport av farligt avfall inklusive el-avfall från EU-länder och OECD-länder till övriga länder. Det innebär att detta tillägg till Baselkonventionen, ”Ban Amendment”, äntligen kan genomföras i...

Nya avfallslagar välkomnas, men frivalet är kontraproduktivt

Avfall Sverige ser fram emot ökade krav på återvinning när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren. Att låta verksamheter själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall riskerar däremot att bli dyrt och ineffektivt.

Här skapas hållbara affärsmodeller - utdrag från Avfall och Miljö

I Borås ska kunskap, kreativitet och analys hjälpa företag inom textilbranschen att ställa om. ”Jag är optimist, men det kommer att kräva hemskt mycket”, säger projektledaren Adrian Zethraeus.


Skriv ut:

Datum