Substrathandbok för biogasproduktion

Författare:
Publicerad: 2009

Sammanfattning:

Sammanfattning

En handbok över substrat som kan användas i biogasproduktion har tagits fram. Syftet med handboken är att den ska vara ett underlag för bedömning av nya substrats lämplighet som biogasråvara.

På längre sikt kan en fördjupad kunskap om möjliga substrat bidra till ökade mängder avfall till biogasanläggningar samt en större och mer optimerad biogasproduktion.

Biogasanläggningarna i Sverige tar idag emot en varierad flora av substrat från hushåll, restauranger, livsmedelsindustri och lantbruk. Ibland kan substraten vara okända i biogassammanhang.

Detta sker samtidigt som det ställs högre krav på att öka gasproduktionen och kapaciteten på anläggningarna genom att optimera substratblandningen. Det finns sålunda ett stort behov av en handbok för att enkelt och snabbt kunna bedöma ett substrats värde och hanterbarhet i biogasproduktionen. Ett annat syfte med handboken är att personalen på biogasanläggningarna lättare ska kunna identifiera vilken kategori i ABP-förordningen (1774/2002) det aktuella avfallet har och vilka krav som ställs på behandlingen.

Projektet har genomförts i tre etapper:

  • Genom att studera den befintliga litteraturen och sammanställa resultaten därifrån.
  • Genom intervjuer med personal från de flesta av de svenska samrötningsanläggningarna för att identifiera intressanta substrat och frågeställningar.
  • Genom utrötningsförsök och karakteriseringar på utvalda substrat.

Substrathandboken utgörs dels av en skriftlig rapport, dels av ett exceldokument . Båda kan användas av anläggningarna som en bas i det dagliga arbetet.

I exceldokumentet finns ett fyrtiotal olika substrat från litteraturstudien redovisade, samt ett tjugotal substrat från egna utförda försök.

För varje substrat finns angivet TS- och VS-halt (torrsubstanshalt och glödförlusthalt), metanhalt, gasutbyte, metanutbyte, näringsinnehåll, ABP-kategori, eventuella mekaniska problem, övriga kommentarer samt källhänvisningar. 
Från de egna försöken redovisas även resultaten från utrötningsförsök och karakterisering med avseende på fett/protein/kolhydratinnehåll. Resultaten från dessa labbförsök visar på svårigheten att endast utifrån en grov substratkarakterisering (baserad på fett/protein/kolhydrat) förutsäga den slutgiltiga metanproduktionen.


Författare:
Publicerad: 2009
Antal sidor: 44

Ladda ner PDF:

For att få tillgång till rapporten, logga in med dina medlemsuppgifter eller beställ i formuläret nedan.

Beställ rapport som ickemedlem


Skriv ut: