2022-05-31

Avfallstrenden 2021 – Avfallsmängderna ökar

Avfall Sverige kan nu presentera den årliga statistiken över kommunalt avfall i Sverige. 2021 behandlades 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna, ett samband som är nödvändigt att bryta.

 Det kommunala avfallet har ökat med 2,5 procent jämfört med 2020. BNP, som är ett mått på ekonomisk tillväxt, har ökat med 4,8 procent under samma period. 

– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Avfall Sverige har tagit flera initiativ för att förebygga avfall. 

– Glädjande är att material som samlas in för återanvändning på återbruk och kretsloppsparker har tredubblats sedan 2014 - från tio till drygt trettio tusen ton, fortsätter Tony Clark. 

Hälften av hushållens avfall går till energiåtervinning och ligger nu på samma nivå som 2019 efter en nedgång 2020. 
Materialåtervinningen har minskat och ligger också den på samma nivå som 2019, 34,3 %. Returpapper och metallskrot har minskat mest. 

Biologisk återvinning – rötning och kompostering – har minskat. Framförallt är det trädgårdsavfall till kompostering som minskat. Trädgårdsavfall varierar mellan åren beroende på klimat och andra förutsättningar.  15,1 procent av det kommunala avfallet går till biologisk återvinning.

Deponering av kommunalt avfall ligger på 0,9 procent. En intressant jämförelse är att inom hela EU utgör deponering av kommunalt avfall 23 procent. 

25/25-målet 

Avfall Sverige har tillsammans med kommunerna antagit det så kallade 25/25-målet, vilket innebär att år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person, jämfört med år 2015. 

– Till 2021 hade mängden mat- och restavfall minskat med 12 procent, 26 kg/per person, till 199 kg. Vi har nått en bra bit på väg, men mycket mer behöver göras för att vi tillsammans ska nå målet till år 2025, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. 

Om statistiken: 
Statistiken över kommunalt avfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web, men även från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2021 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar. Statistiken uppdelat per kommun och län publiceras under hösten.
 

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer