2022-05-31

Avfallstrenden 2021 – Avfallsmängderna ökar

Avfall Sverige kan nu presentera den årliga statistiken över kommunalt avfall i Sverige. 2021 behandlades 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna, ett samband som är nödvändigt att bryta.

 Det kommunala avfallet har ökat med 2,5 procent jämfört med 2020. BNP, som är ett mått på ekonomisk tillväxt, har ökat med 4,8 procent under samma period. 

– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Avfall Sverige har tagit flera initiativ för att förebygga avfall. 

– Glädjande är att material som samlas in för återanvändning på återbruk och kretsloppsparker har tredubblats sedan 2014 - från tio till drygt trettio tusen ton, fortsätter Tony Clark. 

Hälften av hushållens avfall går till energiåtervinning och ligger nu på samma nivå som 2019 efter en nedgång 2020. 
Materialåtervinningen har minskat och ligger också den på samma nivå som 2019, 34,3 %. Returpapper och metallskrot har minskat mest. 

Biologisk återvinning – rötning och kompostering – har minskat. Framförallt är det trädgårdsavfall till kompostering som minskat. Trädgårdsavfall varierar mellan åren beroende på klimat och andra förutsättningar.  15,1 procent av det kommunala avfallet går till biologisk återvinning.

Deponering av kommunalt avfall ligger på 0,9 procent. En intressant jämförelse är att inom hela EU utgör deponering av kommunalt avfall 23 procent. 

25/25-målet 

Avfall Sverige har tillsammans med kommunerna antagit det så kallade 25/25-målet, vilket innebär att år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person, jämfört med år 2015. 

– Till 2021 hade mängden mat- och restavfall minskat med 12 procent, 26 kg/per person, till 199 kg. Vi har nått en bra bit på väg, men mycket mer behöver göras för att vi tillsammans ska nå målet till år 2025, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. 

Om statistiken: 
Statistiken över kommunalt avfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web, men även från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2021 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar. Statistiken uppdelat per kommun och län publiceras under hösten.
 

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer