2023-05-30

Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar

Avfall Sveriges årliga statistik för 2022 visar på ett välkommet resultat: Den behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter minskade med 5 procent 2022 jämfört med året innan och uppgick till drygt 4,7 miljoner ton (5 miljoner ton under 2021) eller 449 (475) kilo per person.

– Det är ett mycket välkommet trendbrott efter att mängderna ökat i princip varje år hittills, med något undantag. Minskningen är så pass signifikant att vi kan hoppas på att det är en bestående förändring, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

I absoluta tal minskade mängderna till alla behandlingsmetoder. Mängden hushållsavfall[1] till energiåtervinning och materialåtervinning minskade med vardera 5 procent. Mängden till biologisk återvinning minskade med 3 procent. Deponering har minskat 6 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen när det gäller hur lite som går till deponi.

Avfall Sverige och kommunerna har satt som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025 jämfört med 2015.

– Sedan 2015 har mängden minskat med 14 procent – motsvarande 32 kg per person – så vi har en bit kvar, men utvecklingen går snabbt. I dagsläget erbjuder 92 procent av kommunerna hushållen utsortering av matavfall, men från och med årsskiftet 2024 blir det obligatoriskt för alla, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. Och då får kommunerna också ansvar för insamling av förpackningsavfall som successivt ska byggas ut till att samlas in fastighetsnära. Det blir lättare att göra rätt och då kommer sannolikt förpackningarna sorteras ut i ännu högre grad från restavfallet

Insamlade mängder grovavfall minskade med 8 procent till 163 kg per person 2022 jämfört med föregående år. Procentuellt sett minskade grovplast (dvs plast utöver förpackningar) och metallskrot som samlas in för återvinning mest, medan textilavfall ökat mest.

För både returpapper och förpackningar har insamlingen minskat - med 14 respektive 5 procent.

Avfallstrenden 2022
Ladda ner stapeldiagram

Avfallstrend 2022_, cirkeldiagram
Ladda ner cirkeldiagram

 

Avfallstrenden 2022, tabell
Ladda ner tabell

 

[1] Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 20 §. Jämfört med begreppet kommunalt avfall inkluderas bygg- och rivningsavfall från hushåll medan avfall från parkskötsel och gaturenhållning inte ingår.

Om statistiken: 

Statistiken över hushållsavfall är hämtad från Avfall Web, som är ett system som Avfall Sverige tillhandahåller kommunerna för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över insamling och behandling av hushållsavfall i Sverige 2022 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar.

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer