2023-05-30

Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar

Avfall Sveriges årliga statistik för 2022 visar på ett välkommet resultat: Den behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter minskade med 5 procent 2022 jämfört med året innan och uppgick till drygt 4,7 miljoner ton (5 miljoner ton under 2021) eller 449 (475) kilo per person.

– Det är ett mycket välkommet trendbrott efter att mängderna ökat i princip varje år hittills, med något undantag. Minskningen är så pass signifikant att vi kan hoppas på att det är en bestående förändring, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

I absoluta tal minskade mängderna till alla behandlingsmetoder. Mängden hushållsavfall[1] till energiåtervinning och materialåtervinning minskade med vardera 5 procent. Mängden till biologisk återvinning minskade med 3 procent. Deponering har minskat 6 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen när det gäller hur lite som går till deponi.

Avfall Sverige och kommunerna har satt som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025 jämfört med 2015.

– Sedan 2015 har mängden minskat med 14 procent – motsvarande 32 kg per person – så vi har en bit kvar, men utvecklingen går snabbt. I dagsläget erbjuder 92 procent av kommunerna hushållen utsortering av matavfall, men från och med årsskiftet 2024 blir det obligatoriskt för alla, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. Och då får kommunerna också ansvar för insamling av förpackningsavfall som successivt ska byggas ut till att samlas in fastighetsnära. Det blir lättare att göra rätt och då kommer sannolikt förpackningarna sorteras ut i ännu högre grad från restavfallet

Insamlade mängder grovavfall minskade med 8 procent till 163 kg per person 2022 jämfört med föregående år. Procentuellt sett minskade grovplast (dvs plast utöver förpackningar) och metallskrot som samlas in för återvinning mest, medan textilavfall ökat mest.

För både returpapper och förpackningar har insamlingen minskat - med 14 respektive 5 procent.

Avfallstrenden 2022
Ladda ner stapeldiagram

Avfallstrend 2022_, cirkeldiagram
Ladda ner cirkeldiagram

 

Avfallstrenden 2022, tabell
Ladda ner tabell

 

[1] Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 20 §. Jämfört med begreppet kommunalt avfall inkluderas bygg- och rivningsavfall från hushåll medan avfall från parkskötsel och gaturenhållning inte ingår.

Om statistiken: 

Statistiken över hushållsavfall är hämtad från Avfall Web, som är ett system som Avfall Sverige tillhandahåller kommunerna för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över insamling och behandling av hushållsavfall i Sverige 2022 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar.

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer