2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

- Mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen som skulle kunna ha återvunnits på annat sätt än som energi, fortsätter att minska. 0,9 kilo förpackningar hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling jämfört med 1,2 kilo i villahushåll utan fastighetsnära insamling, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. I genomsnitt samlades 66 kilo förpackningar in i kommuner med fastighetsnära insamling i villor, jämfört med 53 kilo i kommuner utan sådan insamling. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används.

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 475 kg kommunalt avfall förra året. Av det gick 72 kg till biologisk återvinning och 147 kg gick till materialåtervinning.

Regeringen antog 2021 ett nytt etappmål för matavfall att till år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning så att växtnäring och biogas tas tillvara.

- Det nya etappmålet är en utmaning - endast fem kommuner når i dagsläget upp till målet på 75 procent. Men 87 procent av Sveriges kommuner samlar redan in matavfall separat och utbyggnaden fortsätter för att omfatta fler hushåll och fler kommuner, säger Jenny Westin.

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 64 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.

- Kommunerna har ansvar för att se till att hushållens avfall samlas in och återvinns. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 431 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2021. Det blir i snitt 6,70 kronor per dag, eller 203 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 474 kronor per lägenhet.

Kommunindex 25-i-topp

I rapporten Kommunalt avfall i siffror finns också Svensk avfallsranking, som är ett sammanvägt  index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt inom kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängder, förnybara drivmedel och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet. .

Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Osby kommun, följt av Östra Göinge och Kristianstad

Om statistiken

Statistiken över det kommunala avfallet är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Nästan alla kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2021 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.

Här hittar du våra statistikrapporter

För medlemmar finns material att använda kring vår statistik här (du måste vara inloggad) 

Senast uppdaterad - 2023-02-08

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer