2020-12-21

Cirkulär riktning i framtidens forskning

Den 17 december presenterade regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition. Via strategisk forskning och innovation ska samhällets utmaningar mötas, framför allt vad gäller klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle. 

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Här understryks att det behövs forskning för att utveckla giftfria cirkulära och biobaserade lösningar i alla delar av landet för att kunna genomföra regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Som ett led i arbetet föreslår regeringen en forskningssatsning som kan bidra till att den cirkulära och biobaserade ekonomin utvecklas i de gröna och blå näringarna, det vill säga från jord, skog och vatten. 

Regeringens pekar också på att nästa generations strategiska innovationsprogram 2.0 i större omfattning behöver adressera områden med bred samhällsrelevans utifrån Agenda 2030 för att få till stånd systemförändringar. Utvecklingen bör därför gå mot färre program med större budgetar och med tydligare fokus på fossilfrihet och giftfri cirkulär ekonomi samt bredare samhällspåverkan och stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt. 

I propositionens föreslås vidare att en arena för innovationsupphandling ska inrättas. Innovationsupphandlingsarenan riktar sig till upphandlande myndigheter, företag, beställarnätverk och andra involverade i innovationsupphandlingar, exempelvis finansiärer och forskare. Arenan ska ge riktat och praktiskt stöd och skapa förutsättningar för synergieffekter mellan olika projekt, initiativ och offentlig och privat sektor. 

Inriktningen för forskning och innovation inom energiområdet för åren 2021–2024 kommer att anges i en särskild proposition.

Läs mer i propositionen

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer