2022-11-28

Dyrare reparationer dålig idé

Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

I syfte att ”öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet” föreslås i promemorian att mervärdesskattesatsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent. En reducerad skattesats på dessa reparationer har tillämpats sedan den 1 januari 2017 då skattesatsen sänktes från 25 procent till 12 procent. En ytterligare sänkning av skattesatsen från 12 procent till 6 procent välkomnades av Avfall Sverige och genomfördes den 1 juli i år.

I promemorian konstaterar regeringen själv att en skattehöjning på reparationer kommer att resultera i försämrad resurshushållning, ökad miljöbelastning och högre arbetslöshet bland individer med låg utbildningsnivå eller med svag anknytning till arbetsmarknaden. Avfall Sverige vill inledningsvis poängtera vikten av att ge reparationsbranschen långsiktigt stabila villkor och en minskad administrativ börda. Det rör sig ofta om småföretagare med små marginaler.

Avfall Sverige vill också peka på att om konsumenterna istället för att köpa nya produkter istället i mycket högre grad väljer reparation och omvårdnad av redan inhandlade produkter förbättrar det också graden av lokal självförsörjning och resiliens.

Avfall Sverige förordar i stället momssänkning för reparation av fler produkttyper, till exempel möbler och elektronik, åtminstone hushållsapparater.

Läs hela remissvaret här

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer