2022-07-08

En del av sommarens nya lagstiftning

Förutom förpackningsförordningen har ett antal andra förordningar och miljöbalken ändrats de senaste dagarna.

Regeringen har beslutat om ett antal förordningsändringar med anledning av bland annat propositionen Ordning och reda på avfallet. Från och med den 1 januari 2023 gäller att:

  • En anmälan som rör avfallsverksamhet ska innehålla uppgifter om största mängder avfall som vid något tillfälle ska lagras inför och efter behandlingen. Myndigheten som handlägger anmälningsärendet ska i sitt föreläggande om försiktighetsåtgärder bestämma sådana största tillåtna mängder.
  • En kommun får inom ramen för tillsynen, om det finns särskilda skäl, besluta att en anmälningspliktig verksamhet med insamling eller behandling av avfall, bara får bedrivas om länsstyrelsen har gjort bedömning om säkerhet. Verksamhetsutövaren (anmälaren) får då ge in en begäran till länsstyrelsen, som ska bedöma om säkerhet krävs, bestämma beloppet och pröva den säkerhet som verksamhetsutövaren ställer. (Kommun, region, kommunalförbund eller staten får inte åläggas att betala säkerhet.)

Förordning SFS 2022:1301 om ändring i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

En del justeringar i anmälnings- och tillståndsplikterna för avfallsverksamheter har gjorts i 29 kap. miljöprövningsförordningen, bland annat: 

  • Tillståndsplikten för behandlings- och omvandlingsanläggningar för asbest utökas till att även avse produkter som innehåller asbest (14 kap. 16 §, verksamhetskod 26.140)
  • Naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jord- eller skogsbruk undantas från anmälningsplikten för samförbrännings- och avfallsförbränningsanläggningar i 29 kap. 17 § (90.230).
  • Tillståndsplikt införs för att kemiskt behandla icke-farligt avfall (läs: plast) över 100 ton/dygn (70 a §, B 90.436). 
  • Förtydliganden i ett antal bestämmelser som överlappar varandra om vilka prövnings- eller anmälningsplikter som gäller i första hand. Exempelvis för behandling av animaliskt avfall (B 90.241-i och C 90.251) och behandling av icke-farligt avfall (A 90.410 och B 90.420).

Förordning SFS 2022:1306 om ändring i miljöprövningsförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Om ändringarna innebär att tillstånds- resp. anmälningsplikt inträder, ska tillståndsansökan göras före 1 jan 2025 och anmälan före 1 januari 2024.

Som en del av att genomföra EU:s engångsplastdirektiv blir det belagt med en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor om man efter den 2 juli 2024 på den svenska marknaden tillhandahåller dryckesbehållare med kork eller lock av plast som inte är fäst vid behållarna under hela användningen. Syftet med kravet på att dessa ska sitta fast, är att undvika nedskräpning med plastlock och plastkorkar, som är bland de vanligaste plastskräpen som hittas i haven. 

Förordning (SFS 2022:1309) om ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer