2020-12-15

Energi ur avfall bör ses som grön investering

Syftet med EU:s taxonomi är att skicka en signal till finansiella aktörer och styra om kapitalflöden till förmån för investeringar som riktas till gröna hållbara innehav. Avfall Sverige stödjer som princip åtgärder som bidrar till en mer resurseffektiv, hållbar och cirkulär ekonomi. I taxonomiförordningen och i Kommissionens förslag till de två delegerade akter, som för närvarande är ute på remiss, behandlas energisektorn. Energisektorn är en väsentlig del av avfallshanteringen i Sverige och Avfall Sverige har därför framfört generella synpunkter till regeringen gällande Kommissionens förslag till delegerade akter.

Utgångspunkten i taxonomin är att vara teknikneutral och att enbart titta på utsläppsnivåer. Detta ska ske genom att tillämpa tre olika kriterier. Avfall Sverige anser att bedömningen enligt dessa tre kriterier leder till otillfredsställande resultat vad gäller energisektorn. Vissa tekniker klassas som gröna och möjliggörare för omställning medan andra, däribland energiåtervinning, bioenergi och biodrivmedel, kommer sämre ut. 

I ett svenskt perspektiv bidrar energiåtervinning i hög grad till att fasa ut fossila bränslen. Med gällande förslag i taxonomin kommer investeringar i energiåtervinning inte att klassas som hållbara investeringar. Avfall Sverige anser därför att taxonomi-förslagen bör justeras så att energiåtervinning inkluderas.

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer