2020-12-21

EU kan få skärpt klimatmål

Senast 2030 ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det föreslår EU:s miljöråd inför slutförhandlingarna om en klimatlag. De gör också ett inspel till kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Nästa steg för att en klimatlag för EU ska kunna beslutas är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna. Syftet med EU:s klimatlag är att skapa ett långsiktigt ramverk för EU:s klimatomställning, bland annat genom att göra EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande. Vid miljörådsmötet antog miljöministrarna även EU:s eget åtagande, nationellt fastställda bidrag, under Parisavtalet. 

EU:s miljö- och klimatministrar enades också om så kallade rådsslutsatser om den handlingsplan för cirkulär ekonomi som EU-kommissionen presenterade i mars 2020. Genom rådsslutsatserna ger ministrarna rådets syn på vilka frågor som de anser vara mest angelägna i kommissionens handlingsplan. Slutsatserna är uppdelade i åtta avsnitt: 

I slutsatserna slår miljörådet fast att handlingsplanen för cirkulär ekonomi är en central del i EU:s gröna giv, som i sin tur är nödvändig för grön återhämtning och hållbar tillväxt. Några andra viktiga punkter är att det kommande arbetet med ett produktpolicyramverk välkomnas och att stöd ges för kommissionens angreppssätt att fokusera på vissa värdekedjor/sektorer – till exempel elektronik och informations- och kommunikationsteknik, plast, textilier och bygg – med hög miljöpåverkan och betydelse för EU:s ekonomi. 

Ett särskilt avsnitt finns om digital teknik, som lyfter fram att digitaliseringen är en nyckel för att få cirkulär ekonomi att fungera genom att den kan bidra till att resurseffektiviteten kan förbättras och att värden kan behållas längs värdekedjan. Rådsslutsatserna understryker också vikten av ett samlat globalt engagemang och att EU bör driva på för globala avtal om plast och kemikalier. 

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer