2022-11-18

FNI-nytt på höstmötet

Under Avfall Sveriges höstkonferens presenterade Naturvårdsverket och Avfall Sverige senaste nytt om kommunernas kommande ansvar för insamling av förpackningar. Goda råd och stöd erbjuds från båda parter.

Just nu är Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter som reglerar kommunernas ersättning för förpackningsinsamlingen på remiss. Deras expert Camilla Westlund beklagade förseningen men lovade att en uppdaterad version kommer att finnas på plats i god tid innan årsskiftet 2023/2024 då ansvaret övergår.

Föreskriftens 6§ har väckt särskilt intresse. Den handlar om ytterligare grunder för ersättning till kommunerna, och Naturvårdsverket utreder nu vilka grunder det kan vara. En förutsättning är att förhållanden som befolkningstäthet och framkomlighet orsakar högre kostnader och att kommunen vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa kostnaderna.

Ett forum för aktörsdialog kommer att starta under nästa år, och andra kvartalet 2023 kommer Naturvårdsverkets portal, där kommunerna ska redovisa en rad uppgifter, att vara klar. Det är bara tonnage-statistiken som behöver lämnas kvartalsvis, övrigt räcker att redovisa en gång per år.

Samlokaliserade verksamheter är också något som väckt många frågor. Naturvårdsverket kunde klargöra att de bara kan välja kommunen som insamlare om de delar avfallsbehållare med hushåll.

Expertråd för flerbostadshus och ÅVS

För flerbostadshus finns idag närmare 50 000 privaträttsliga avtal med entreprenörer som sköter förpackningsinsamlingen Efter årsskiftet 2024 blir det olagligt för entreprenörer att samla in detta avfall utan avtal med kommuner. Många kommuner önskar dock att FNI-insamlingen kan fortgå och vill ha en smidig övergång.

För att reda ut hur det kan göras på bästa sätt har Avfall Sverige anlitat Lindahl advokatbyrå. Deras slutsats är att kommuner alltid kan genomföra annonserad upphandling, men att även direktupphandling är lämpligt om värdet är under tröskelvärdet på 700 000 kr, vilket kanske framför allt är möjligt för mindre kommuner. Alternativet tjänstekoncession kan vara tillämpligt beroende på kommunens avgiftsmodell, menar Lindahl. Även auktorisationssystem fungerar om vissa villkor är uppfyllda:  

Auktorisationssystemet innebär att inget urval görs, alla som uppfyller kommunens krav kan ansluta sig, och entreprenörer konkurrerar inte genom pris utan genom kvalitet och kringtjänster.

Kommunerna behöver också besluta om de ska ta över de befintliga återvinningsstationerna eller skapa egna lättillgängliga insamlingsplatser. 

Kommande material

Avfall Sverige arbetar vidare med frågan om kommunernas insamlingsansvar. På hemsidan finns redan en del underlag och mer är på väg:

Här hittar du Avfall Sveriges medlemsinformation om förpackningsinsamling 

Senast uppdaterad - 2023-01-26

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer