2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Kravet gäller alla – både hushåll och verksamheter – och bör som huvudregel uppfyllas genom att förpackningen avskiljs hos avfallsproducenten, till exempel ett hushåll, en butik eller ett café. Enligt bestämmelsen ska avfallsinnehavaren "se till" att förpackningen avskiljs från innehållet, vilket alltså kan göras i ett senare skede, till exempel på en behandlingsanläggning. Det står dock inte hur det ska ske. Av regeln följer tydligt att förpackat avfall inte får läggas i restavfallet, eftersom det då inte kommer att ske något avskiljande från innehållet.

Den nya lagstiftningen är ett steg mot ökad materialåtervinning och förhoppningsvis även minskade mängder matsvinn.

Flytande kräver eftertanke

Det finns anledning att tänka till lite extra vad gäller flytande livsmedelsavfall, som grädde och soppor.

– Det nationella kravet på utsortering av matavfall gäller inte flytande matavfall som inte är fett. Avskiljandekravet omfattar dock alla förpackningar med innehåll som är avfall. Avfall Sverige rekommenderar därför kommunerna att se över sina avfallsföreskrifter, så att butikers flytande matavfall lämnas in till kommunens avfallsorganisation och inte hälls i avloppet, när butiken tömmer förpackningen på plats. Risken är annars att avskiljandekravet leder till utsläpp som kan orsaka fettansamlingar i det allmänna ledningsnätet, säger Andrea Hjärne.

Mesta möjliga i retur

För vissa typer av förpackningar finns rimliga möjligheter att avskilja dem så att de kan återanvändas eller materialåtervinnas. Då ska det också göras: bästa möjliga teknik ska användas, i enlighet med den allmänna hänsynsregeln i miljöbalken.

Transportförpackningar är sådana som "underlättar hantering och transport av ett antal säljenheter för att förhindra skador". Transportförpackningar kan enkelt skiljas från sitt innehåll. Enligt Avfall Sverige är därför bästa möjliga teknik att de plockas bort manuellt eller på annat sätt, så att de kan återanvändas eller materialåtervinnas.

Även gruppförpackningar bör normalt kunna avskiljas på ett sätt så att förpackningen kan lämnas för återanvändning eller materialåtervinning:

– Sådana förpackningar, exempelvis nät runt apelsiner och plastremsor med budskap som ”Köp två till priset av en”, har inte någon skyddsfunktion, fortsätter Andrea Hjärne. Förpackningen kan avskiljas utan att innehållet spills ut eller sprids till luften. Samtidigt krävs det idag oftast en platskrävande och kostsam manuell hantering för att ta bort och hantera gruppförpackningarna, liksom transportförpackningar. Vi rekommenderar därför kommunerna att se över sina mottagningskriterier och även sina taxor och avgifter för att finansiera all avskiljning. Att se till att avfallsproducenten står för kostnaderna för avskiljning och får incitament att se över förpackningsanvändningen rimmar också väl med producentansvaret, vars syfte bland annat är att en förpackning endast ska användas när det är nödvändigt, säger Andrea Hjärne.

Undantag och dispens gäller hela vägen

Undantag från kravet på avskiljande finns för förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Tillsynsmyndigheten kan också ge dispens till avfallsproducenten om det inte är genomförbart att skilja förpackningen från sitt innehåll, eller om det inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt vissa kriterier. Om avfallsproducenten har fått dispens, gäller dispensen även aktörer i senare led, om inte annat anges i beslutet.

Avfall Sverige har gjort Naturvårdsverket uppmärksam på behovet av undantagsföreskrifter, bland annat för förpackat avfall där innehållet skulle kunna användas som det ursprungligen var tänkt. Alla ska i enlighet med lagstiftningen arbeta för att avfall återvinns genom att det förbereds för återanvändning, där det är lämpligt. Detta underlättas förstås om sakerna ligger kvar i sina förpackningar. Det händer exempelvis att besökare slänger förpackade produkter som avfall på återvinningscentralerna. Åtminstone bör tillsynsvägledningen förtydliga att avfallshierarkin gäller före avskiljandekravet i sådana och liknande fall.

Allra bäst är förstås att det vidtas avfallsförebyggande åtgärder så att avfallet minimeras. Att avfallsproducerande verksamheter har en resurshushållningsplan och vidtar avfallsförebyggande åtgärder kan vara lämpliga krav i samband med att dispensansökan prövas.

 

Läs mer

Avfallsförordningen, 3 kap. 4 a § och 15 a §

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, bland annat 1 kap. 4 §

Miljöbalken, 2 kap. 3 § och 5 §§

Naturvårdsverkets vägledning: Krav på separat insamling av bioavfall

Naturvårdsverkets vägledning: Förpackningsavfall från verksamheter

Avfall Sveriges information: Insamling av matavfall och annat bioavfall

Avfall Sveriges Frågor och svar på medlemssidan – uppdateras efterhand 

Senast uppdaterad - 2024-03-15

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer