2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Kravet gäller alla – både hushåll och verksamheter – och bör som huvudregel uppfyllas genom att förpackningen avskiljs hos avfallsproducenten, till exempel ett hushåll, en butik eller ett café. Enligt bestämmelsen ska avfallsinnehavaren "se till" att förpackningen avskiljs från innehållet, vilket alltså kan göras i ett senare skede, till exempel på en behandlingsanläggning. Av regeln följer tydligt att förpackat avfall inte får läggas i restavfallet, eftersom det då inte kommer att ske något avskiljande från innehållet.

Särskilt fokus riktas nu mot livsmedelsavfallet (matavfallet), som dessutom kommer att omfattas av nationella krav på utsortering och separat hantering. Några vägledande rättsfall finns förstås inte än, men Avfall Sveriges jurister konstaterar att det inte anges i lagstiftningen hur förpackningen ska skiljas från innehållet. När det gäller konsumentförpackningar med matavfall bedömer Avfall Sverige att avskiljandekravet därför kan uppfyllas av en förbehandlingsanläggning som pressar ut innehållet och tar tillvara det separat för produktion av biogas och biogödsel. Förpackningen blir i detta fall ofta inte ett förpackningsavfall utan ett rejekt från avfallsbehandlingen, bestående av en blandning av olika förpackningsmaterial och rester av organiskt material. 

– Det kan vara mycket svårt av hygien- och arbetsmiljöskäl att avskilja stora mängder konsumentförpackningar som innehåller livsmedelsavfall, säger Andrea Hjärne, senior miljöjurist på Avfall Sverige. Bästa möjliga teknik idag är därför ofta att det förpackade matavfallet avskiljs maskinellt från konsumentförpackningen i en förbehandlingsanläggning.

 

Flytande kräver eftertanke

Det finns anledning att tänka till lite extra vad gäller flytande livsmedelsavfall, som grädde och soppor.

– Det nationella kravet på utsortering av matavfall gäller inte flytande matavfall som inte är fett. Avskiljandekravet omfattar dock alla förpackningar med innehåll som är avfall. Avfall Sverige rekommenderar därför kommunerna att se över sina avfallsföreskrifter, så att butikers flytande matavfall lämnas in till kommunens avfallsorganisation och inte hälls i avloppet, när butiken tömmer förpackningen på plats. Risken är annars att avskiljandekravet leder till utsläpp som kan orsaka fettansamlingar i det allmänna ledningsnätet, säger Andrea Hjärne.

 

Mesta möjliga i retur

För vissa typer av förpackningar finns rimliga möjligheter att avskilja dem så att de kan återanvändas eller materialåtervinnas. Då ska det också göras: bästa möjliga teknik ska användas, i enlighet med den allmänna hänsynsregeln i miljöbalken.

Transportförpackningar är sådana som "underlättar hantering och transport av ett antal säljenheter för att förhindra skador". Transportförpackningar kan enkelt skiljas från sitt innehåll. Enligt Avfall Sverige är därför bästa möjliga teknik att de plockas bort manuellt eller på annat sätt, så att de kan återanvändas eller materialåtervinnas.

Även gruppförpackningar bör normalt kunna avskiljas på ett sätt så att förpackningen kan lämnas för återanvändning eller materialåtervinning:

– Sådana förpackningar, exempelvis nät runt apelsiner och plastremsor med budskap som ”Köp två till priset av en”, har inte någon skyddsfunktion, fortsätter Andrea Hjärne. Förpackningen kan avskiljas utan att innehållet spills ut eller sprids till luften. Samtidigt krävs det idag oftast en platskrävande och kostsam manuell hantering för att ta bort och hantera gruppförpackningarna, liksom transportförpackningar. Vi rekommenderar därför kommunerna att se över sina mottagningskriterier och även sina taxor och avgifter för att finansiera all avskiljning. Att se till att avfallsproducenten står för kostnaderna för avskiljning och får incitament att se över förpackningsanvändningen rimmar också väl med producentansvaret, vars syfte bland annat är att en förpackning endast ska användas när det är nödvändigt, säger Andrea Hjärne.

 

Undantag och dispens gäller hela vägen

Undantag från kravet på avskiljande finns för förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Tillsynsmyndigheten kan också ge dispens till avfallsproducenten om det inte är genomförbart att skilja förpackningen från sitt innehåll, eller om det inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt vissa kriterier. Om avfallsproducenten har fått dispens, gäller dispensen även aktörer i senare led, om inte annat anges i beslutet.

Avfall Sverige har gjort Naturvårdsverket uppmärksam på behovet av undantagsföreskrifter, bland annat för förpackat avfall där innehållet skulle kunna användas som det ursprungligen var tänkt. Alla ska i enlighet med lagstiftningen arbeta för att avfall återvinns genom att det förbereds för återanvändning, där det är lämpligt. Detta underlättas förstås om sakerna ligger kvar i sina förpackningar.

 

Läs mer

Avfallsförordningen, 3 kap. 4 a § och 15 a §

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, bland annat 1 kap. 4 §

Miljöbalken, 2 kap. 3 § och 5 §§

Naturvårdsverkets vägledning: Krav på separat insamling av bioavfall

Naturvårdsverkets vägledning: Förpackningsavfall från verksamheter

Avfall Sveriges information: Insamling av matavfall och annat bioavfall

Avfall Sveriges Frågor och svar på medlemssidan – uppdateras efterhand 

Senast uppdaterad - 2023-11-03

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer