2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före jul beslutade regeringen om ändringar i avfallsförordningen som visar hur Sverige ska genomföra detta.  

Från den 1 januari 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Både hushåll och verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i följande fraktioner och inte blanda dem inbördes eller med annat avfall: 

Den som samlar in det utsorterade bioavfallet ska göra det separat. Det gäller både från hushåll och verksamheter. Möjligheten att materialåtervinna vid källan, till exempel hemkompostera, tas dock inte bort. Kommuner ska samla in det köks- och livsmedelsavfall som kommunen ansvarar för fastighetsnära, eller från en annan lämplig plats i nära anslutning till fastigheten, dock med undantag för fett som får samlas in på annan plats.   

Materialåtervinning ska prioriteras vid behandling av bioavfallet, förutom park- och trädgårdsavfall med invasiva arter.  

Naturvårdsverket kan meddela föreskrifter om undantag från kraven på utsortering och separat insamling av bioavfall, och kan också meddela enskilda kommuner dispens från kravet på separat insamling för en begränsad tid om två år. Naturvårdsverket, kommuner och tillsynsmyndigheter har vissa ytterligare möjligheter att meddela föreskrifter respektive dispenser som rör bioavfall. 

Avfall Sverige välkomnar att regeringen genomför förändringar för att följa avfallsdirektivets artikel 22 och öka samhällets materialåtervinning av bioavfall samt få bättre kontroll på park- och trädgårdsavfall med invasiva arter.  

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2024. Förordningen ska också tillämpas på dispensansökningar som lämnas in efter den 22 december 2022. 

Avfall Sverige återkommer till medlemmarna med närmare vägledning. 

Förordning SFS 2022:1871 

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer