2021-10-12

Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och giftfri miljö kan nås.

Naturvårdsverket föreslår tydliggöranden i avfallsförordningen av saker som majoriteten av kommunerna i praktiken redan gör, såsom separat insamling av farligt avfall och grovavfall.

– Kommuner som endast har återvinningscentraler för insamling av farligt avfall och grovavfall är i minoritet idag. Bara för farligt avfall finns 15–20 olika insamlingsmetoder nationellt, och majoriteten av kommunerna använder tre eller fler, säger Camilla Nilsson, rådgivare för återvinningscentraler och insamling av farligt avfall på Avfall Sverige.

Utdrag ur Naturvårdsverkets redovisning:    
”Naturvårdsverket föreslår särskilda bestämmelser i avfallsförordningen som tydliggör:

  • hushållens och andra avfallsinnehavares ansvar att sortera ut grovavfall och farligt avfall inom kommunens ansvar,
  • kommunernas ansvar att tillhandahålla särskilda system för separat insamling av grovavfall och farligt avfall inom kommunens ansvar samt
  • krav på att de kommunala avfallsplanerna ska innehålla särskilda avsnitt om kommunens separata system för insamling av farligt avfall och grovavfall samt särskilda krav på att även redovisa åtgärder kopplade till förebyggande och förberedelse för återanvändning av grovavfall.

Naturvårdsverket ser behov av att ta fram vägledning och lärande exempel om system för insamling av utsorterat grovavfall och farligt avfall samt avfallsförebyggande åtgärder, såsom att införa en första station för bedömning av inkommande material på återvinningscentraler. En viktig utgångspunkt för en cirkulär ekonomi är att det ska vara minst lika enkelt att lämna föremål för återanvändning som att lämna grovavfall. Möjligheten till förbättrad service genom samarbeten med privata aktörer, till exempel via tjänstekoncession, bör också ingå i denna vägledning.” 

– Det är bra att Naturvårdsverket lyfter vikten av att ta ett helhetsgrepp på frågor kring kommunernas ansvar, säger Jenny Westin, rådgivare för avfallstaxor och upphandling på Avfall Sverige. På senare tid har flera ändringar genomförts i avfallslagstiftningen och flera utredningar pågår som kan innebära ytterligare ändringar. Enligt Naturvårdsverket finns det en risk att brist på helhetsperspektiv, som exempelvis när enskilda utredningar bara tar sig an en fråga i taget, kan leda till mindre effektiva förslag på åtgärder. Som exempel kan nämnas flertalet arbeten som pågår kring kommunernas ansvar för avfall, som tillsammans kan leda till stora och kostsamma förändringar för kommunerna vilket riskerar att inte uppmärksammas i varje enskilt förslag.

Enligt förslaget behöver ny farligt avfall-reglering vara på plats innan år 2025, eftersom Avfallsdirektivet ställer krav på utsortering av farligt avfall då. 

Avfall Sverige har stöttat Naturvårdsverket i uppdraget med diverse underlag som påvisar kommunernas engagemang och kreativitet vad gäller insamlingsservicen och fortsätter att bevaka frågan och den remittering som sannolikt kommer att göras. 

Läs Naturvårdsverkets rapport 

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer