2021-10-12

Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och giftfri miljö kan nås.

Naturvårdsverket föreslår tydliggöranden i avfallsförordningen av saker som majoriteten av kommunerna i praktiken redan gör, såsom separat insamling av farligt avfall och grovavfall.

– Kommuner som endast har återvinningscentraler för insamling av farligt avfall och grovavfall är i minoritet idag. Bara för farligt avfall finns 15–20 olika insamlingsmetoder nationellt, och majoriteten av kommunerna använder tre eller fler, säger Camilla Nilsson, rådgivare för återvinningscentraler och insamling av farligt avfall på Avfall Sverige.

Utdrag ur Naturvårdsverkets redovisning:    
”Naturvårdsverket föreslår särskilda bestämmelser i avfallsförordningen som tydliggör:

  • hushållens och andra avfallsinnehavares ansvar att sortera ut grovavfall och farligt avfall inom kommunens ansvar,
  • kommunernas ansvar att tillhandahålla särskilda system för separat insamling av grovavfall och farligt avfall inom kommunens ansvar samt
  • krav på att de kommunala avfallsplanerna ska innehålla särskilda avsnitt om kommunens separata system för insamling av farligt avfall och grovavfall samt särskilda krav på att även redovisa åtgärder kopplade till förebyggande och förberedelse för återanvändning av grovavfall.

Naturvårdsverket ser behov av att ta fram vägledning och lärande exempel om system för insamling av utsorterat grovavfall och farligt avfall samt avfallsförebyggande åtgärder, såsom att införa en första station för bedömning av inkommande material på återvinningscentraler. En viktig utgångspunkt för en cirkulär ekonomi är att det ska vara minst lika enkelt att lämna föremål för återanvändning som att lämna grovavfall. Möjligheten till förbättrad service genom samarbeten med privata aktörer, till exempel via tjänstekoncession, bör också ingå i denna vägledning.” 

– Det är bra att Naturvårdsverket lyfter vikten av att ta ett helhetsgrepp på frågor kring kommunernas ansvar, säger Jenny Westin, rådgivare för avfallstaxor och upphandling på Avfall Sverige. På senare tid har flera ändringar genomförts i avfallslagstiftningen och flera utredningar pågår som kan innebära ytterligare ändringar. Enligt Naturvårdsverket finns det en risk att brist på helhetsperspektiv, som exempelvis när enskilda utredningar bara tar sig an en fråga i taget, kan leda till mindre effektiva förslag på åtgärder. Som exempel kan nämnas flertalet arbeten som pågår kring kommunernas ansvar för avfall, som tillsammans kan leda till stora och kostsamma förändringar för kommunerna vilket riskerar att inte uppmärksammas i varje enskilt förslag.

Enligt förslaget behöver ny farligt avfall-reglering vara på plats innan år 2025, eftersom Avfallsdirektivet ställer krav på utsortering av farligt avfall då. 

Avfall Sverige har stöttat Naturvårdsverket i uppdraget med diverse underlag som påvisar kommunernas engagemang och kreativitet vad gäller insamlingsservicen och fortsätter att bevaka frågan och den remittering som sannolikt kommer att göras. 

Läs Naturvårdsverkets rapport 

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer