2024-01-24

Psykologi vägen till bättre sortering

En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet för källsortering verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bättre kan resultatet bli om det kompletteras med nudging-åtgärder, som hjälper hjärnan att fatta riktiga beslut.

Större skyltar med fler bilder, färgkodade randiga väggar och handfasta tips för att identifiera förpackningens material. Det är exempel på nudg-insatser som visat sig ge god effekt på källsorteringen i en rad miljörum i Göteborg.

Målen för projektet var att mängden restavfall skulle minska med tio procent och de avfallsrelaterade kostnaderna minska med tio procent i de miljörum där nya skyltar och nudging kombinerades. Projektet når upp till, och överträffar, de mål som satts upp på tio av tolv utvärderingspunkter.

– Genom att låta symboler och färger träda fram skapar vi tydlighet. Genom information ökar vi förståelsen och genom att få de boende att lämna autopiloten och aktivera sitt logiska tänkande motverkar vi slentrianmässigt beteende och gamla vanor, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Faktaruta

Nudging (puffning) är en metod inom beteendevetenskapen, där man underlättar för människor att göra medvetna val som är bra för dem själva och för samhället i stort. Det kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande.

Projektet genomfördes tillsammans med Familjebostäder och Bostadsbolaget som ingår i den kommunala koncernen Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg. Tre områden med olika karaktär och förutsättningar valdes ut för pilotstudier. I varje område valdes tre miljörum ut. Ett av miljörummen i varje område fungerade som kontrollgrupp, som lämnades helt utan åtgärd. I ett av rummen installerades det nationella skyltsystemet och i det tredje miljörummet installerades, förutom de nya skyltarna, ett nudgingkoncept som tagits fram i projektet.

Läs mer i rapport 2023:28 Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem, ladda ner den här.

Senast uppdaterad - 2024-04-26

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer