2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläggningar för energiåtervinning av avfall i alla medlemsländer kan komma att inkluderas i handelssystemet.

Efter 30 timmars förhandlingar enades EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen natten till den 18 december om ett kompromissförslag för översynen av EU ETS. Senast den 31 december 2026 ska Kommissionen ha utrett såväl om som hur energiåtervinning av avfall kan inkluderas i ETS. Tidigast 2028 kan det införas, med möjlighet att begära undantag fram till 2031.

– Avfall Sverige har länge krävt att anläggningarna för energiåtervinning i samtliga EU-länder ska inkluderas i utsläppshandeln. Idag har ett fåtal länder, däribland Sverige, valt att låta dem ingå, vilket resulterat i ojämlika villkor. Därför är det glädjande att EU nu har enats om ett årtal då det kan komma att införas, även om det bli senare än vi hoppats på, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

– Samtidigt ska vi vara medvetna om att de utsläpp av klimatgaser som sker från dessa anläggningar bara kan minskas genom insatser uppströms, det vill säga där avfallet genereras.

Beslut i frågan kommer att tas senast den 31 mars 2023, det vill säga under det svenska ordförandeskapet.

Dessutom enades EU:s parter om viktiga vidare steg i klimatfrågan inom Fit-for-55-paketet:

Samtidigt nämns att fjärrvärme trots detta kan få ytterligare fri tilldelning av utsläppsrätter för att stödja klimatinvesteringar. Vad det innebär i detalj förklaras inte i det nu släppta dokumentet.

Det nya utsläppshandelssystemet, ETS II, inkluderar inte fjärrvärme.

 

Rådets pressmeddelande 'Fit for 55': Council and Parliament reach provisional deal on EU emissions trading system and the Social Climate Fund

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer