2020-12-16

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. I syfte att minska antalet förpackningar som används vid take away föreslås att det ska vara möjligt att få mat och dryck serverad i en återanvändbar matlåda eller mugg. Under rådande omständigheter kan omställningen bli utmanande för restaurangbranschen och utredningen föreslår därför att kraven inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2024 samt att den som säljer få engångsmuggar och engångsmatlådor ska undantas.

Utredningen föreslår även att principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning. Nya producentansvar föreslås för vissa tobaksvaror, våtservetter och ballonger – produkter som orsakar mycket nedskräpning och därmed kostnader för att städa upp dess skräp. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner exempelvis en fimp eller ett godispapper. 

Ett syfte med det bakomliggande EU-direktivet är att minska den marina nedskräpningen.

– Vi välkomnar att EU:s direktiv om engångsplast nu ska införlivas i svensk rätt. EU ställer tydliga krav på produkter och på producenter och visar entydigt var ansvaret för nedskräpningen ligger. Det känns tryggt. Producenten ges ett tydligt ansvar för att produkter ska kunna återanvändas, men också genom att det ställs krav på att återvunnen plast ska återanvändas i produktionen. Därmed tvingar direktivet många producenter att ta ett rejält kliv uppför avfallstrappan, något som vi som organisation välkomnar. Genom detta förslag hoppas vi också få mindre mängder av återvinningsbart material som lämnas till energiåtervinning, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Utredningen kommer nu att remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

Läs mer i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer