2020-12-16

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. I syfte att minska antalet förpackningar som används vid take away föreslås att det ska vara möjligt att få mat och dryck serverad i en återanvändbar matlåda eller mugg. Under rådande omständigheter kan omställningen bli utmanande för restaurangbranschen och utredningen föreslår därför att kraven inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2024 samt att den som säljer få engångsmuggar och engångsmatlådor ska undantas.

Utredningen föreslår även att principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning. Nya producentansvar föreslås för vissa tobaksvaror, våtservetter och ballonger – produkter som orsakar mycket nedskräpning och därmed kostnader för att städa upp dess skräp. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner exempelvis en fimp eller ett godispapper. 

Ett syfte med det bakomliggande EU-direktivet är att minska den marina nedskräpningen.

– Vi välkomnar att EU:s direktiv om engångsplast nu ska införlivas i svensk rätt. EU ställer tydliga krav på produkter och på producenter och visar entydigt var ansvaret för nedskräpningen ligger. Det känns tryggt. Producenten ges ett tydligt ansvar för att produkter ska kunna återanvändas, men också genom att det ställs krav på att återvunnen plast ska återanvändas i produktionen. Därmed tvingar direktivet många producenter att ta ett rejält kliv uppför avfallstrappan, något som vi som organisation välkomnar. Genom detta förslag hoppas vi också få mindre mängder av återvinningsbart material som lämnas till energiåtervinning, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Utredningen kommer nu att remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

Läs mer i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer