2024-06-07

Så vill verket nå cirkularitet

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till nationell avfallsplan och nytt avfallsförebyggande program. De ska bidra till att Sverige accelererar arbetet mot en mer cirkulär ekonomi och minskar mängden avfall. 

Sverige har idag svårt att klara flera mål, både nationella mål inom miljömålssystemet, globala mål inom Agenda 2030 och vissa av EU:s insamlings- och materialåtervinningsmål.  

För att stimulera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi behöver produkter redan från början designas för lång livslängd. För att nå giftfria kretslopp behöver särskilt farliga ämnen fasas ut och farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ när så är möjligt. Nya hållbara affärsmodeller behöver utvecklas som stimulerar resurssmart användning och förlänger livslängden, skriver Naturvårdsverket.   

Men för att nå en bättre resurshushållning vill Naturvårdsverket också se bättre sortering av avfall och ökad tillgång till information om farliga ämnen i material och produkter. Samtidigt måste illegal avfallshantering motverkas. 

I avfallsplanen Avfall i ett cirkulärt samhälle finns bland annat förslag på åtgärder som kan genomföras av olika aktörer för att komma närmare ett resurseffektivt och giftfritt samhälle genom att avfall hanteras högre upp i avfallshierarkin.  

I det avfallsförebyggande programmet Sverige tänker efter – före! Som ska gälla fram till 2030 finns förslag på åtgärder som kan genomföras av olika aktörer i design-, produktions- och användningsledet för att se till att avfall inte ens uppstår och genom det bidra till mer hållbar konsumtion.   

– Såväl samhället som avfallshanteringen står inför stora utmaningar. Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet har potential att sätta dagordningen för det fortsatta arbetet. Jag tror att de förslag som lagts kan utgöra en god grund, men hoppas också att Naturvårdsverket är lyhörda inför den kommande remissrundan för att göra dem till riktigt vassa verktyg som kan göra skillnad på lång sikt, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Det är möjligt för alla att lämna synpunkter på förslagen, senast den 31 augusti 2024. 

 

Förslag till nationell avfallsplan: Avfall i ett cirkulärt samhälle

Förslag till avfallsförebyggande program: Sverige tänker efter – före!

Senast uppdaterad - 2024-06-07

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer