2024-06-11

Säkert återbruk av impregnerat virke

I en färsk rapport visar Avfall Sverige på möjligheterna att sortera ut modernt impregnerat trä, som inte är farligt avfall. Det ger möjligheter att återbruka eller materialåtervinna virket, och kan minska kostnaderna för både kommunen och miljön.

Impregnerat trä är den klart största farligt avfall-fraktionen som samlas in på kommunernas återvinningscentraler, efter elektronik. Idag hanteras nästan allt som farligt avfall, samtidigt som impregneringsmedlen har utvecklats i en mer hållbar riktning – ämnen som arsenik och kreosot har helt förbjudits.

Avfall Sverige har därför låtit Ramboll testa modernt impregnerat trä, och även mätt kvarvarande halter i äldre trä. Det har resulterat i följande slutsatser:

Fler hållbara alternativ

– Tidigare har man skickat allt som farligt avfall för energiåtervinning men rapporten visar att det finns en stor potential till effektivare hantering av impregnerat trä. Att vi nu har en gedigen kunskapssammanställning öppnar upp för mer återbruk, mer materialåtervinning och billigare hantering. Samtidigt är det behandlat trä, så det ska inte blandas med obehandlat virke, och om det kasseras måste det gå till en anläggning för energiåtervinning som kan hantera kemikalierna, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige.

– Om kommunen väljer att dela upp impregnerat virke i ofarligt och farligt så måste kommunen bygga upp rutiner för att säkerställa att det som sorteras ut som icke-farligt verkligen är det. Det kan kräva personlig mottagning på återvinningscentralerna med uppvisande av kvitto eller liknande, för att bevisa att virket är ofarligt. Det går att lösa på olika sätt – kommunerna är kreativa när det gäller att ta sig uppför avfallstrappan!

Rapport 2024:13 Tryckimpregnerat virke – avfallsklassificering och hantering

Senast uppdaterad - 2024-06-12

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer