2022-10-13

Snart olagligt slänga förpackat avfall i restavfallet

Från och med utgången av år 2023 måste avfallsinnehavare se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs, eller säkerställa att det görs senare. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra. 

Ändringar i avfallsförordningen innebär att alla avfallsinnehavare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedel ska det läggas bland matavfallet. Alternativet är att se till att det sker i senare led. Enligt Avfall Sverige innebär den nya bestämmelsen tydligt att förpackat livsmedel inte får läggas i restavfallet. 

– Idag slänger verksamheter ofta förpackat livsmedel som restavfall, vilket omöjliggör materialåtervinning av såväl förpackning som innehåll. Att lämna förpackat livsmedelsavfall till biogasproduktion ger en ökad risk att delar av förpackningen, exempelvis plastbitar, hamnar i biogödseln, eftersom mekanisk förbehandling har sina begränsningar. Därtill kan inte alla förpackningsslag hanteras i förbehandlingsanläggningarna. Så vi välkomnar detta beslut, som ett steg på vägen, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige. Det vore önskvärt att öka utsorteringen av förpackningar så nära källan som möjligt, och inte i senare led, även om det är tillåtet.  

Ändringarna i avfallsförordningen innebär också att förpackningsavfallet, som uppstår efter att förpackningen skiljts från sitt innehåll, ska lämnas till materialåtervinning. Detta innebär en utmaning för till exempel förbehandlingsanläggningar för matavfall eftersom det är svårt att materialåtervinna rejektet, som består av en blandning av olika förpackningsslag och rester av organiskt material.  

-Eftersom det tar tid att utveckla nya förbehandlingstekniker så hoppas vi att lagstiftaren beslutar om en övergångstid. Det mest prioriterade är såklart att livsmedelshandeln ser över sina affärsmodeller för att minimera mängden förpackat livsmedelsavfall, men dagens förbehandlingsteknik med biogasproduktion utgör ändå ett bra alternativ till resursutnyttjande och det är därför viktigt att den möjligheten tillåts även framgent, säger Caroline Steinwig. 

Förutom att öka materialåtervinningen, förväntas det nya kravet öka incitamenten att minska avfallsmängderna i hela livsmedelskedjan. 

Undantag gäller för farligt avfall och läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. 

Naturvårdsverket kan besluta om föreskrifter med undantag, och den enskilda tillsynsmyndigheten kan ge dispens, men endast om hanteringen inte anses genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. 

Regeln träder i kraft 1/1 2023 men ska enligt övergångsbestämmelserna inte följas förrän 1/1 2024.

Läs mer i 3 kap. 4 a §, 4 c §, 13 § 3 punkten och 16 § och avfallsförordningen (2020:614). Bestämmelserna återfinns i SFS 2022:1307.  

Med anledning av de frågor som har kommit in om denna nyhet, har vi förtydligat och kompletterat den nyhet som först publicerades den 4 oktober 2022.

Senast uppdaterad - 2022-11-07

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer