2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande ett antal av kedjans restauranger.

– Det är glädjande att vi nu fått ett tydligt besked: den kommunala tillsynsmyndigheten kan ställa krav på restauranger att sortera sitt avfall för återvinning. Det ger kommunerna rätten att se till att fler sorterar mer, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

MÖD:s domar utgör slutpunkten på flera år av överklaganden:

Under 2018 konstaterade miljöförvaltningen i Stockholms stad att rutinerna för utsortering av förpackningsavfall i ett antal McDonald’s-restauranger var bristfälliga. Det handlade i huvudsak om att muggar, förpackningar, Happy Meal-kartonger och pantburkar, blandades med övrigt avfall, som lämnades till förbränning istället för materialåtervinning. Det gällde också det förpackningsavfall som sorterades ut av kunderna i matsalen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade därför de företag som drev restaurangerna att bland annat redovisa åtgärdsförslag för att sortera ut förpackningsavfallet.

Restaurangföretagen överklagade till Länsstyrelsen, som upphävde nämndens beslut och menade att de saknade laglig grund. Enligt lagstiftningen var det bara hushåll och ”andra förbrukare” som var skyldiga att sortera ut förpackningar, och restaurangverksamheten ansågs av länsstyrelsen inte vara ”andra förbrukare” av de förpackningar som använts av kunderna i restaurangen.

Nämnden överklagade vidare till mark- och miljödomstolen som upphävde länsstyrelsens beslut och slog fast att restaurangföretagen var förbrukare av förpackningarna och hade ansvar att se till att avfallet blev sorterat. Företagen överklagade i sin tur vidare, men har alltså nu förlorat i högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen instämmer med nämnden i att restaurangverksamheterna, hör till kategorin ”andra förbrukare” enligt förpackningsförordningen, vilket också är förenligt med EU:s förpackningsdirektiv och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det innebär att restaurangen ansvarar för de förpackningar som används och förbrukas i restaurangen, även de som kunderna förbrukar i matsalsdelen. Nämnden får därmed ställa krav som rör utsortering.

Den aktuella bestämmelsen i avfallsförordningen ändrades vid årsskiftet, för att förtydliga allas ansvar.

Fler artiklar om McDonalds:

Ny dom: McDonalds behöver inte sortera (220303)

Ny dom: McDonalds måste källsortera (220121)

Fallet McDonalds visar hur frival fungerar (210506)

Senast uppdaterad - 2023-03-16

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer